Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος

Πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής, στο Δήμο Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να είναι Έλληνας/ίδα πολίτης,

β) να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής

γ) να είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με δικαίωμα παράστασης σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δικαστήρια,

δ) οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση,

ε) να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,

στ) να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων του),

ζ) να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/1982 και του Κώδικα Δικηγόρων.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκήρυξης σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για την πρόσληψή τους στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος (Διεύθυνση: Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, ΤΚ 190 04, Σπάτα Αττικής) και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Μπούρδης Δημήτριος, τηλ.2132007366), η οποία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συνοδεύεται από τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Φωτοτυπία δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’,

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 και στο άρθρο 26 του Κώδικα των Δικηγόρων (Ν.3026/1954), δεν είναι υπόδικος για τα παραπάνω εγκλήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

ε) Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

στ) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος της αρχικής εγγραφής του υποψήφιου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007.η) Υπεύθυνη Δήλωση ότι, ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση, σε άλλο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα.

Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα.

Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του Νομικού Προσώπου στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή από αυτό.

θ) Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα για την επιστημονική και επαγγελματική του δράση.

Η προκήρυξη