ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πρόσληψη 6 ατόμων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ “ΔΗΜΩΦΛΕΙΑ”, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες