ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Πρόσληψη 20 ατόμων

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες