Προσλήψεις πτυχιούχων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προσλήψεις πτυχιούχων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα των παρακάτω ατόμων, ανά τόπο, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ή εμπειρία (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Γ):ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Ώρες απασχόλησης ανά ημέρα (ενδεικτικά) Αριθμός ατόμων

100 Πάτρα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Έως 48 μήνες 6 ώρες 1

101 Πάτρα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Έως 48 μήνες 6 ώρες 1

102 Πάτρα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου) ή ΠΕ Μηχανικών Έως 30 μήνες 7 ώρες 1

103 Πάτρα ΠΕ Πληροφορικής Έως 24 μήνες 7 ώρες 1

104 Πάτρα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου) ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητας λογιστή) Έως 24 μήνες 7 ώρες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας και να την υποβάλουν με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β΄), Τ.Κ. 264 43 Πάτρα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοίκησης – Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τηλ. επικοινωνίας: 2613-613437, -106, -146, -430).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει με την ίδια αίτηση για κάθε κωδικό θέσης για τον οποίο διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα (ΠΕ ή ΤΕ), με σειρά προτίμησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο κατάστημα της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήτοι από 27 Αυγούστου 2018 έως και 7 Σεπτεμβρίου 2018.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρ. 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986).