ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Προσλήψεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες