ΑΣΕΠ 1Γ/2022. Προκήρυξη για πρόσληψη στην ΑΑΔΕ 822 ατόμων 

ΑΣΕΠ 1Γ/2022. Προκήρυξη για πρόσληψη στην ΑΑΔΕ 822 ατόμων 

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στην ΑΑΔΕ

 

ΑΣΕΠ 1Γ/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 9/25.02.2022
1Γ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021.

 

Αιτήσεις από 16 Μαρτίου 2022 έως 4 Απριλίου 2022

 

Αναλυτικά οι θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πεντακόσιες σαράντα έξι (546) θέσεις.

Κλάδων: ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Τελωνειακών.

 

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες τρεις (203) θέσεις.

Κλάδων: ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Εφοριακών, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τελωνειακών.

 

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εβδομήντα τρεις (73) θέσεις.

Κλάδου: ΔΕ Τελωνειακών.

 

  

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́: ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́: ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ́: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ́: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ́: ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ́: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ́: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΙΝΑΚΕΣ Α ́, Β ́, Γ ́)

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 9/25.02.2022