Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε υπηρεσίες υγείας

Αριθμ. Γ4β/οίκ. 29637 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3072/31.05.2024
Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού και τη ρύθμιση κάθε σχετικού με το εν λόγω προσωπικό θέματος, ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3329/2005 και για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών εντάσσονται οι ακόλουθοι φορείς, οι οποίοι δύνανται να αντλούν υποψηφίους από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού που καταρτίζονται και τηρούνται στις οικείες Δ.Υ.ΠΕ., ως εξής:

α. Κεντρικές Υπηρεσίες των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.)
β. Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία και δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) από τις οικείες Υ.ΠΕ.
γ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για την κεντρική του υπηρεσία από την 1η Υ.ΠΕ. και για τα παραρτήματά του από την οικεία Υ.ΠΕ.
δ. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την κεντρική του υπηρεσία από την 1η Υ.ΠΕ. και για τα παραρτήματά του από την οικεία Υ.ΠΕ.
ε. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) από την 1η Υ.ΠΕ.
στ. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) από την 1η Υ.ΠΕ.
ζ. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) από την 1η Υ.ΠΕ.
η. Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) από την 1η Υ.ΠΕ.
θ. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου» από την 3η Υ.ΠΕ.
ι. Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) για την κεντρική του υπηρεσία από την 1η Υ.ΠΕ. και για τα παραρτήματά του από την οικεία Υ.ΠΕ.
ια. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) για την κεντρική του υπηρεσία από την 1η Υ.ΠΕ. και για τα παραρτήματά του από την οικεία Υ.ΠΕ.
ιβ. Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) από την 1η Υ.ΠΕ. ιγ. Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» από την 1η Υ.ΠΕ. ιδ. Στρατιωτικά Νοσοκομεία από τις οικείες Υ.ΠΕ.
ιε. Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) από την 1η Υ.ΠΕ.
ιστ. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) για την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού και τις κεντρικές υπηρεσίες, για το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας, για το Προ- Αναχωρησιακό Κέντρο Ταύρου και για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Αμυγδαλέζας από την 1η Υ.ΠΕ. Για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Μόριας Λέσβου και για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Κω από την 2η Υ.ΠΕ. Για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Ξάνθης, για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Παρανεστίου Δράμας και για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Φυλακίου Ορεστιάδας από την 4η Υ.ΠΕ. Για το Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Κορίνθου από την 6η Υ.ΠΕ.

Άρθρο 2
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής

1. Η ηλεκτρονική εφαρμογή δύναται να ενεργοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, για συγκεκριμένες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, καθώς και για μέρος του συνόλου των καθοριζόμενων στο π.δ. 85/2022 επικουρικών προσόντων, μετά από αιτιολογημένο αίτημα των φορέων.

2. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι (αρχικοί κατάλογοι) που προκύπτουν κάθε φορά από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής ισχύουν έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

3. Σε περίπτωση συμπληρωματικής ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, λόγω εξάντλησης του αριθμού των υποψηφίων ή επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες πρόσληψης για συγκεκριμένη κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού, που δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι κατάλογοι που προκύπτουν θα ισχύουν έως και τη λήξη του αρχικού καταλόγου.

4. Με την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων παύουν να ισχύουν οι προηγούμενοι.

Άρθρο 3
Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα πρόσληψης

1. Οι κλάδοι και ειδικότητες ανά κατηγορία εκπαίδευσης και τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού που δύναται να προσλαμβάνεται στους φορείς του άρθρου 1 της παρούσας καθορίζονται στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232), όπως ισχύει, περί καθορισμού των προσόντων διορισμού σε φορείς του δημόσιου τομέα (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο).

2. Ειδικά η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Ηλεκτρο-νικών Υπολογιστών (Η/Υ) στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν πρόσληψης για όλους τους κλάδους και ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, καθώς και για τους κλάδους και ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ για τις οποίες ρητά ορίζεται ως τέτοιο στο π.δ. 85/2022. Η απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ διαπιστώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του π.δ. 85/2022, όπως ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 94/2022 (Β’ 3614) απόφασης του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι/ες για εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους πρέπει:
α. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ), να μην έχουν υπερβεί το 67 έτος της ηλικίας τους.
β. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπό τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996 (Α’ 175). Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (άρθρο 9 του ν. 4027/2011), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης:
Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού.
Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Γίνονται, επίσης, δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.
γ. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των κλάδων και ειδικοτήτων που επιλέγουν (άρθρο 7 του ν. 3528/2007).
δ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρα 8 και 9 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο της πρόσληψης, ήτοι:
i. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοσή του κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
ii. Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
iii. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
iv. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
v. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.
ε. Να μην κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή να μην υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
στ. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής, πιστοποιητικά), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.
ζ. Οι άνδρες κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007). Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση. Οι εν λόγω υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

2. Σε περίπτωση που μετά τη σύναψη σύμβασης αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις πρόσληψης, τότε ο φορέας δύναται να προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας αζημίως και να συνάπτει σύμβαση εργασίας με τον/την επόμενο/η υποψήφιο/α στον κατάλογο για τον υπολειπόμενο χρόνο της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση για τη συγκεκριμένη θέση.

Άρθρο 5
Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων

1. Μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του άρθρου 2 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (https://loipoepikouriko.moh.gov. gr), στην οποία είναι διαθέσιμες οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησής τους. Η είσοδος στην εφαρμογή υποβολής της αίτησης πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών TAXISNET, κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μια (1) μόνο Υ.ΠΕ. και σε μια (1) κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ανάλογα με τα προσόντα που κατέχει (κύρια ή επικουρικά), για έως και πέντε (5) φορείς που λειτουργούν στη γεωγραφική αρμοδιότητα της Υ.ΠΕ. επιλογής του/της.

3. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που αφορούν σε προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που κατέχουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Εάν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία, τότε η αίτηση δεν καταχωρείται και είναι αδύνατο να υποβληθεί. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι/υποψήφιες με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία μορφής Pdf ή JPEG (φωτογραφία). Η ηλεκτρονική αίτηση, μετά την οριστική καταχώρισή της, παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή, η οποία αναγράφει και τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης. Οι προϋποθέσεις όλων των δηλούμενων προσόντων από τους/τις υποψηφίους/ες θα πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κατά τον χρόνο πρόσληψής τους.

4. Επισημαίνεται, ότι η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον/στην υποψήφιο/α. Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και διαγραφή του/της υποψηφίου/ας από τους καταλόγους επικουρικού προσωπικού.

5. Σε περίπτωση συμπληρωματικής ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υποψήφιοι/ες που έχουν υποβάλλει αίτηση σε προηγούμενη ενεργοποίηση (αρχική ή συμπληρωματική) της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Άρθρο 6
Κατάταξη Υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης κατατάσσονται με βάση τη μοριοδότησή τους σε κατάλογο, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, σύμφωνα με τα κριτήρια των Παρατημάτων της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης. Σε κάθε φορέα, για τον οποίο δίνεται έγκριση πρόσληψης από τον Υπουργό Υγείας, τοποθετείται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και έχει επιλέξει τον συγκεκριμένο φορέα.
Σε περίπτωση που εγκριθούν θέσεις σε περισσότερους από έναν φορείς, τους οποίους έχει επιλέξει ο/η υποψήφιος/α με τα περισσότερα μόρια, τότε αυτός/ή τοποθετείται στην πρώτη κατά σειρά προτίμησης επιλογή του/της.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι/ ες ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας έχουν συγκεντρώσει μηδέν (0) μόρια και βρίσκονται στην πρώτη θέση στον εκάστοτε ηλεκτρονικό κατάλογο, τότε, σε περίπτωση έγκρισης πρόσληψης σε φορέα επιλογής τους, τοποθετείται ο/η υποψήφιος/α που έχει επιλέξει τον συγκεκριμένο φορέα σε υψηλότερη θέση προτίμησης. Σε περίπτωση που συμπίπτει η σειρά προτίμησης των υποψηφίων, τότε πραγματοποιείται κλήρωση.

2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος/α που έχει δηλώσει τον συγκεκριμένο φορέα, τότε η αρμόδια Υ.ΠΕ. καλεί τον/την πρώτο/η σε μοριοδότηση υποψήφιο/α από τον εκάστοτε κατάλογο, ο οποίος πρέπει εντός πέντε (5) ημερών να αποδεχθεί ή όχι την πρόσληψή του/ της στην εν λόγω θέση. Η μη αποδοχή της θέσης, δεν επισύρει καμία κύρωση, και καλείται ο/η επόμενος/η υποψήφιος/α στον κατάλογο.

3. Η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση τα δηλούμενα στοιχεία στις αιτήσεις των υποψηφίων, χωρίς έλεγχο δικαιολογητικών, ο οποίος διενεργείται πριν από το στάδιο της τοποθέτησης από την αρμόδια Υ.ΠΕ..

Άρθρο 7
Κατάρτιση και τήρηση ηλεκτρονικών καταλόγων

1. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι του άρθρου 1 καταρτίζονται σε κάθε Δ.Υ.ΠΕ. ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στους οποίους εγγράφονται οι προς πρόσληψη υποψήφιοι/ες. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. και παραμένουν επικαιροποιούμενοι σε αυτή έως την εξάντληση του αριθμού των υποψηφίων και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και η εγγραφή των υποψηφίων στους ως άνω καταλόγους δεν συνεπάγεται και την πρόσληψή τους.

2. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του/της υποψηφίου/ας, τις επιλογές του/της υποψηφίου/ας για τους φορείς, στους οποίους επιθυμεί να τοποθετηθεί και τη συνολική του/ της βαθμολογία όπως αυτή έχει προκύψει από τη μοριοδότηση των προσόντων του/της.

Άρθρο 8
Υποβολή αιτημάτων φορέων για πρόσληψη προσωπικού

1. Τα αιτήματα των Φ.Π.Υ.Υ. των Υ.ΠΕ. υποβάλλονται μέσω των οικείων Υ.ΠΕ. στο Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας και συνοδεύονται:
α. Για τους φορείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή της Υ.ΠΕ.
β. Για τα νοσοκομεία, από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και από εισήγηση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.ΠΕ.
2. Τα αιτήματα των λοιπών φορέων υποβάλλονται απευθείας στο Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας και συνοδεύονται:
α. Για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Αιγινήτειο και Αρεταίειο), από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Δ.Σ. και από εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
β. Για τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Δ.Σ. και από εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
γ. Για τους λοιπούς φορείς του Υπουργείου Υγείας, από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Δ.Σ.
Επιπρόσθετα, τα αιτήματα των ως άνω φορέων υποχρεωτικά:
i. Αναφέρουν το χρονικό διάστημα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού και
ii. Συνοδεύονται από βεβαίωση πρόβλεψης και δέσμευσης των αντίστοιχων οικονομικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου έτους του φορέα.
3. Η υποβολή των αιτημάτων των ως άνω φορέων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης του Υπουργείου προς τους εν λόγω φορείς και εφόσον υπάρχει η προβλεπόμενη από το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 έγκριση.
4. Για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού απαιτείται έγκριση του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο 9
Ενστάσεις

1. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Ο έλεγχος νομιμότητας των πινάκων κατάταξης στον οποίο δύναται να προβαίνει το Α.Σ.Ε.Π., μετά την υποβολή ένστασης, δεν αναστέλλει την απασχόληση του προσωπικού που έχει προσληφθεί μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.

2. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. εκτελούνται άμεσα από τους οικείους φορείς. Εφόσον η συμμόρφωση στις ανωτέρω αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. συνεπάγεται την απόλυση προσωπικού που έχει ήδη προσληφθεί, οι απολυόμενοι/ ες λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Η σύμβαση του προσωπικού, που προσλαμβάνεται συνεπεία της εν λόγω απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., έχει τη διάρκεια που έχει ορισθεί στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.

Άρθρο 10
Έλεγχος Δικαιολογητικών

Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υ.ΠΕ. ορίζονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι που θα ελέγχουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πριν από την τοποθέτησή τους. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τους/τις υποψήφιους/ες οποιοδήποτε δικαιολογητικό σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από τα υποβληθέντα αρχεία. Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα διενεργηθεί, διαπιστωθεί ότι ο/η υποψήφιος/α δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή ότι έχει μοριοδοτηθεί με περισσότερα μόρια από αυτά που προκύπτουν από τα δηλωθέντα δικαιολογητικά, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους και τροποποιείται ο πίνακας κατάταξης.

Άρθρο 11
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού

1. Κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Υγείας για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, ο Διοικητής της οικείας Υ.ΠΕ. εκδίδει απόφαση τοποθέτησης του/της πρώτου/ης κατά σειρά υποψηφίου που έχει δηλώσει τον συγκεκριμένο φορέα, ο οποίος υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, να παρουσιαστεί στο φορέα τοποθέτησής του/της για τη σύναψη σύμβασης εργασίας.

2. Με την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης του/της από τον Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους και έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής μετά τη λήξη της σύμβασής του/της.

3. Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η διάρκεια του χρόνου απασχόλησης καθορίζεται με την εγκριτική για την πρόσληψη απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναφέρεται ρητά στην απόφαση τοποθέτησης του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., καθώς και στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους και μεγαλύτερη των δύο (2) ετών.

Άρθρο 12
Περιπτώσεις παραίτησης

1. Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α παραιτείται εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας, στη θέση του, προσλαμβάνεται ο/η επόμενος/η κατά σειρά στον ηλεκτρονικό κατάλογο υποψήφιος/α για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αρχικής σύμβασης, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση από τον Υπουργό Υγείας.

2. Στην περίπτωση παραίτησης υποψηφίου/ας μετά το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και πριν τη λήξη της, δεν προβλέπεται πρόσληψη του/της επόμενου/ης υποψηφίου/ ας από τον ηλεκτρονικό κατάλογο.

3. Ο/η υποψήφιος/α που παραιτήθηκε μετά το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης σε τυχόν συμπληρωματική ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενοι κατάλογοι. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν γίνεται αποδεκτός ο Α.Φ.Μ. του/της υποψηφίου/ας και οι κωδικοί του/της (taxisnet).

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής μετά την έκδοση της παρούσας, παύουν να ισχύουν προηγούμενες κυρώσεις.

2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει να ισχύει η υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 7980/07-02-2020 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (Β’ 460), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης