Ίδρυση σχολής προπονητών ποδηλασίας Γ κατηγορίας στην Αθήνα

Ίδρυση σχολής προπονητών ποδηλασίας Γ κατηγορίας στην Αθήνα

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Ποδηλασίας Γ΄ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/475974/15084/8438/2558 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4145/28.09.2020
Ίδρυση σχολής προπονητών ποδηλασίας Γ΄ κατηγορίας, στην Αθήνα

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Ποδηλασίας Γ΄ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα, το διάστημα από 01-10-2020 έως 31-12-2021 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο 300

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη σχολή προπονητών είναι:
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δη-μιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρω-ση του 21ου έτους ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020).
3. Να πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να έχει ή είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής/τρια της Ποδηλασίας (με δελτίο αθλητή/τριας και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες, ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο. Ποδηλασίας, με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, οποιασδήποτε κατηγορίας, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη , την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία.
β) Ειδικά, οι απόφοιτοι ΣΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο. Ποδηλασίας, με βάση φύλλα αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη, την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία, ενώ για αποφοίτους ΙΕΚ (με ειδικότητα προπονητής αθλήματος)
απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη ή
Να έχει κατακτήσει 1η έως 3η θέση στα επίσημα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ποδηλασίας.
ή
Να έχει κατακτήσει 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή στο Πανευρωπαϊκό ή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας, ως αθλητής/τρια Ολυμπιακών ή μη Ολυμπιακών αθλημάτων σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, με βάση επικυρωμένα φύλλα αγώνων, το οποίο βεβαιώνει η Ε.Ο. Ποδηλασίας.
4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.
Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ΄ όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδα-στών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.
3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας.
4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΑ.
6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη ΓΓΑ ως προς τη νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο φέρει σφραγίδα και αρίθμηση από τη ΓΓΑ.
7. Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με πρότυπο που παραδίδει το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων / Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋ-ποθέσεις συμμετοχής – γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής:
– Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία.
7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται: – Πτυχίο.
– Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
8. Για απόφοιτους ΑΕΙ απαιτούνται: – Πτυχίο.
• Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθ-μολογία (για την περίπτωση “μεταφοράς” μαθημάτων). (Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).
Για απόφοιτους σχολής προπονητών της ΓΓΑ οι οποίες ιδρύθηκαν μετά το έτος 2016 απαιτείται:
• Φωτοαντίγραφο του διπλώματος.
Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα), κατατίθενται τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37 ,Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι.