Προσλήψεις στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών και την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο/ειδικότητα.

1  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΑΘΗΝΑ.

3  ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ.

2  ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

1  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΙΔ. ΟΔΗΓΟΥ (ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση- υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής τους (υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι) και να την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με την ένδειξη:«Αίτηση για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού» στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Kέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, Αθήνα, Τ.Κ. 17675.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΚΕΑΤ, στον ιστότοπο της Διαύγειας και στα καταστήματα του ΚΕΑΤ (Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα και Παράστημα ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στον τύπο.

Κεντρική Υπηρεσία: Ελ. Βενιζέλου 210,
Τ.Κ. 17675, Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ,
Τμήμα Προσωπικού-Οικονομικού,
Πληροφορίες: Μ. Πατεράκη (για θέματα
προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας),
Τηλ.: 2109582760, fax: 2109595868,
e- mail: [email protected]

Παράρτημα: Β. Όλγας 32,
Τ.Κ. 54661, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πληροφορίες: Χ. Προεστού (για θέματα
προσωπικού Παραρτήματος),
Τηλ.: 2310844888, fax: 2310816795,
e-mail: [email protected]
– – –
Με το Νόμο υπ’ αριθ. 3918 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», Τεύχος πρώτο Αρ. Φύλλου 31/2 Μαρτίου 2011, τo ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος − Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος», το οποίο συστάθηκε με το β.δ. 48/1973 (ΦΕΚ 14 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 307/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄) καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών που συστάθηκε με το π.δ. 265/1979 (ΦΕΚ 74 Α΄) και θα λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία, Διεύθυνση ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.
Οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες αυτού μεταφέρονται και ασκούνται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)