Ώρες απασχόλησης σχολικών καθαριστριών 2016 – 2017

Αριθμ. 144820 – ΦΕΚ B 2873 – 09.09.2016

Καθορισμός μεγίστου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2016−2017

Α. Τον καθορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης, ήτοι 16.017.760 ανθρωποώρες, για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017

Β. Η παρούσα να διαβιβαστεί στις σχολικές επιτροπές των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς εκτέλεση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως