Προκήρυξη θέσεων στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας

Αριθμ. Φ.414.16/18677/Σ.3363 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 42/06.11.2023
Προκήρυξη θέσεων στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) για κάλυψη από Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) με μετάταξη, έτους 2023.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προκήρυξη θέσεων

1. Προκηρύσσονται για το έτος 2023 εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεις Μονίμων Υπαξιωματικών της ΠΑ στους βαθμούς Αρχισμηνία, Επισμηνία και Σμηνία στην επετηρίδα Τεχνικής Υποστήριξης που θα καλυφθούν από ΕΜΘ και ΕΠΟΠ της ΠΑ, κατόχους τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, με μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών της ΠΑ προέλευσης Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΣΥ).
2. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, οι ειδικότητες και οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών των μετατασσομένων καθορίζονται στο Παράρτημα «Α» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν ΕΜΘ Αρχισμηνίες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και ΕΠΟΠ Επισμηνίες-Σμηνίες, των 1ης, 2ης, 3ης και 4ης σειρών κατάταξης 2002, 2003, 2005 και 2010 αντίστοιχα, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠΟΠ και κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Διαδικασία

1. Όσοι επιθυμούν μετάταξη, απαιτείται να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν σχετική αίτηση για μία μόνο ειδικότητα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, επισυνάπτοντας αντίγραφο του πτυχίου που απαιτείται για κάθε ειδικότητα καθώς και τυχόν αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

2. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται, επιπλέον, να επισυναφθούν:

α) Πράξη αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Σε περίπτωση που η πράξη αναγνώρισης έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022 (Α’ 141), απαιτείται επιπλέον η επισύναψη βεβαίωσης αντιστοιχίας βαθμού ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

β) Επικύρωση για τη γνησιότητα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από αρμόδια αρχή με την επισημείωση «APOSTILLE».

γ) Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, από εξουσιοδοτημένους στην Ελλάδα και από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφραστές (metafraseis. services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr).

3. Οι αιτήσεις, αφού πρωτοκολληθούν από τις Μονάδες ή Υπηρεσίες, υποβάλλονται απευθείας στο ΓΕΑ/Β1/2β, το αργότερο έως την 10η Ιανουαρίου 2024, για έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στη Γραμματεία του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου.

4. Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 3883/2010, καθώς και η υπό στοιχεία Φ.415/4024/Σ.836/08-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Εξειδίκευση των κριτηρίων που αφορούν στις μετατάξεις Μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης» (Β’ 1572). Η επιλογή των μετατασσομένων γίνεται σύμφωνα με το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι ανά ειδικότητα.

Συγκεκριμένα μοριοδοτούνται:
α) Ο βαθμός του ρητά προβλεπόμενου για κάθε ειδικότητα πτυχίου επί συντελεστή δεκαπέντε.
β) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με είκοσι μόρια.
γ) Ο μέσος όρος των βαθμολογιών στη «Γενική Ικανότητα στον Κατεχόμενο Βαθμό» των Εκθέσεων Ικανότητας της τελευταίας δεκαετίας, εφόσον είναι επιπέδου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», επί συντελεστή πέντε.

5. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια για την πλήρωση των θέσεων, πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

6. Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3883/2010 και καταρτίζει πίνακες μετατασσομένων και μη μετατασομένων.

7. Κατά της απόφασης της παρ. 6 είναι δυνατή η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3883/2020.

8. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής της παρ. 7 ή την απάντηση επ’ αυτής, συντάσσονται οι πίνακες μετατασσομένων και κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η μετάταξη όσων επιλέγονται, ο καθορισμός της ειδικότητας που τους απονέμεται και ο βαθμός με τον οποίο εντάσσονται στη νέα επετηρίδα ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης