Πρόσληψη διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στην Σχολή Ικάρων

Πρόσληψη διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στην Σχολή Ικάρων

Πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ/ΕΕ), ανά Γνωστικό Αντικείμενο, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στη Σχολή Ικάρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (ΜΑ), στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, για τη διεξαγωγή Διδακτικού – Ερευνητικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3187/2003, όπως ισχύει και του άρθρου 57 του ΠΔ 151/2013, για τα Γνωστικά Αντικείμενα που αναφέρονται στην προκήρυξη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15561 Χολαργός) για ΣΙ, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Κοσμητεία:

α. Στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού ΣΙ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο: 210-8193681.

β. Στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΙ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00, και στο τηλέφωνο: 210-8193851.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση των υποψηφίων. Υποψήφιοι/ες, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μηεπικυρωμένα, όπου απαιτείται, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία.

Με μέριμνα της Σχολής Ικάρων θα ανακοινωθούν αυτοί/ες που θα επιλεγούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην ιστοσελίδα της Σχολής https://hafa.haf.gr/news/academic-announcements.

Η προκήρυξη

 

Πλήρωση έξι (6) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), λόγω αιτημάτων εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών
Τομέας Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Φιλοσοφία με έμφαση στη Θεωρία του Πολέμου
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας των Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Μηχανολογία με έμφαση στις Τεχνολογίες των Κατεργασιών – Μηχανουργική Τεχνολογία
Τομέας Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο
Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της Λειτουργικής Συμπεριφοράς και του Σχηματισμού Ρύπων Εμβολοφόρων Κινητήρων
Τομέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρονικά με έμφαση στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Διατάξεων – Κεραίες Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Λογισμικό – Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού και Εφαρμογές τους στο Δίκτυο Υπολογιστών
Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με έμφαση στη Μοντελοποίηση και τον Έλεγχο Συστημάτων
2. Την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ως ακολούθως:
Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών
Τομέας Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο Φυσική Αγωγή με έμφαση στην Εργομετρία

Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, είτε απευθείας στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Μεσογείων 227-231) για Σχολή Ικάρων, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού
Μεσογείων 227-331, Τ.Κ. 15451 Αθήνα
με τη διευκρίνιση: ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ/ΤΑΕ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 13:00, στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού της ΣΙ, στο τηλέφωνο 210-8193681 (Εσωτ. 3681).

 

Πλήρωση πέντε (5) θέσεων ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, της κατηγορίας ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.).

Όσοι/ες επιθυµούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της δηµοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ηµερήσιο τύπο, είτε απευθείας στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Μεσογείων 227- 231) για Σχολή Ικάρων είτε ταχυδροµικώς µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή (µε ευανάγνωστη ηµεροµηνία και σφραγίδα), µε ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα στην παρακάτω διεύθυνση:Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15451 Αθήνα µε τη διευκρίνιση : ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ/ΤΜΗΜΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε, κατά τις εργάσιµες ηµέρες από 08:00 έως 13:00, στο Τµήµα ∆ιδακτικού Προσωπικού της ΣΙ στο τηλέφωνο 210-8193681 (Εσωτ.3681) ή στη Γραµµατεία της Κοσµητείας της ΣΙ στο τηλέφωνο 210-8193851 (Εσωτ.3851).