ΕΝΦΙΑ. Έκπτωση από οικοδομική επιχείρηση

Ο ΕΝΦΙΑ αποτελεί εκπιπτόμενη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με τη προϋπόθεση να έχει καταβληθεί