Διάρκεια 4 μηνών των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία 2014

Διάρκεια 4 μηνών των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία 2014

Αριθμ. οικ. 8248 – ΦΕΚ Β 2635 – 03.10.2014

Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

1. Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία θα έχουν διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) μηνών, πλην των δελτίων των αιτούντων διεθνή προστασία των οποίων οι χώρες καταγωγής είναι η Αίγυπτος, η Αλβανία, η Γεωργία, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, τα οποία θα έχουν διάρκεια ισχύος τριών (3) μηνών, με βάση την αναμενόμενη διάρκεια έκδοσης των αποφάσεων επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

2. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ’ αριθμ. οικ. 3966/9.5.14 (ΦΕΚ Β 1267) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

———-

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 14/2001 (Α΄ 12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α 213), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη – μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών” και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 118/2013 (Α΄ 152).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 133/2013 (Α΄ 198).
11. Τις διατάξεις της παρ. 1 στοιχείο δ του άρθρου 8 του π.δ. 113/2013 (Α΄ 146) «Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις.»
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ./4831/25.7.13 (Β΄ 1841) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του τύπου του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία».
13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 3966/9.5.14 (Β΄ 1267) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία».
14. Το γεγονός ότι απαιτείται η διεύρυνση της διάρκειας ισχύος του χρονικού διαστήματος των σαράντα πέντε (45) ημερών των δελτίων των αιτούντων διεθνή προστασία των οποίων οι χώρες καταγωγής είναι η Αίγυπτος, η Αλβανία, η Γεωργία, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, λόγω της προσωρινής δυσχέρειας που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία όσον αφορά τις υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης, η οποία έχει ως επακόλουθο την επιμήκυνση της διάρκειας της διαδικασίας εξέτασης των σχετικών αιτημάτων διεθνούς προστασίας.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,