Ίδρυση και λειτουργία λαϊκών αγορών στα ευρύτερα όρια του Δήμου Σαλαμίνας

Αριθμ. 12923/11039 – ΦΕΚ Β 951 – 19.04.2013
Ίδρυση και λειτουργία λαϊκών αγορών στα ευρύτερα όρια του Δήμου Σαλαμίνας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/ 1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/ 2005.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και τις όμοιες του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3859/26-2-2013 έγγραφο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 07/14-2-2013 (Θέμα 4ο) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μαζί με την αρ. 297/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας, το αρ. 33697/2012 συμπληρωματικό έγγραφο του Δήμου και το υπ’ αριθμ. 1016/49/74-α/25-10-2012 έγγραφο της Τροχαίας Σαλαμίνας.
5. Την υπ’ αριθμ. 3943/1690/9-2-11 (ΦΕΚ Β΄ 597/11-4-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής “Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης Αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία των κάτωθι λαϊκών αγορών Σαλαμίνας, με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η είσοδος – έξοδος των οχημάτων των διαμενόντων κατοίκων στο κάθε τμήμα οδού που θα λαμβάνει χώρα η κάθε λαϊκή αγορά, ως εξής:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Α) Ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς στη Σαλαμίνα, ημέρα Πέμπτη, επί της Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ στο τμήμα μεταξύ των νησίδων και ορίων της οδού, με κατεύθυνση από βορρά προς νότο από την συμβολή των οδών Περιβοίας και Λ. Καραμανλή και αναπτύσσεται περίπου σε 500 μ. μήκος, δηλαδή ως το στενό που εκτείνεται αριστερά μετά την οδό Γεωργίου Παντελάκη, με την προϋπόθεση να σχηματιστούν 3 σειρές πωλητών.

Β) Ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς στα Παλούκια, ημέρα Δευτέρα, στην οδό Αγίας Βαρβάρας από την οδό Μεθώνης έως οδό Θέμιδος.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Ίδρυση και Λειτουργία λαϊκής αγοράς ημέρα Τρίτη, επί της οδού Νεωρίων από την οδό Νηρηίδων έως την οδό Σόλωνος.

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΗΝΙΩΝ
Ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς, ήμερα Παρασκευή, επί της οδού Πανθέας από την οδό Αγίου Νικολάου έως την οδό Αριστείδου, και

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
Ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς, ημέρα Σάββατο, επί της Λεωφόρου Βασ. Γεωργίου.

Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ