Κατηγορίες αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Κατηγορίες αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Διαδικασία προσαρμογής των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών στις κατηγορίες του άρθρου 17 του νόμου 4497/2017Αριθμ. 56740 – 29/05/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2035/05.06.2018
Προσαρμογή των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών και ένταξη αυτών στις αναφερόμενες στο άρθρο 17 του ν. 4497/2017, κατηγορίες

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ένταξη υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών στις κατηγορίες του άρθρου 17. (Άρθρο 17 ν. 4497/2017 Είδη εμπορίας αδειών επαγγελματιών πωλητών)
Οι υφιστάμενες άδειες επαγγελματιών πωλητών κατατάσσονται στις κατηγορίες του άρθρου 17 του ν. 4497/2017 (Α ́171), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αντιστοίχισης:

Άρθρο 2
Διαδικασία προσαρμογής των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών στις κατηγορίες του άρθρου 17 του ν. 4497/2017.

1. Αρμόδιες αρχές για την αντιστοίχιση και προσαρμογή των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου στις κατηγορίες ειδών εμπορίας του άρθρου 17 του ν. 4497/2017 είναι οι αρχές του άρθρου 18 του ν. 4497/2017, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4512/2018 (Α 5).

2. Οι αδειούχοι επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται να πωλούν τα προϊόντα που αναγράφονται στην άδειά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4497/2017 και την παρούσα.

3. Οι υφιστάμενες επαγγελματικές άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου εντάσσονται στις οικείες κατηγορίες προϊόντων του άρθρου 17 του ν. 4497/2017.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως