Νόμος 4849/2021 Οργάνωση και λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου

Νόμος 4849/2021 Οργάνωση και λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου

 

Νόμος 4849/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 207/05.11.2021
Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’- ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο
Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 3 Μορφές άσκησης υπαίθριου εμπορίου – Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 4 Άδειες και βεβαιώσεις δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια ισχύος αδειών και βεβαιώσεων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
Άρθρο 6 Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Άρθρο 7 Άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Άρθρο 8 Άδεια πωλητή χειροτέχνη – καλλιτέχνη στις αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 9 Άδεια πωλητή σε αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου
Άρθρο 10 Βεβαίωση δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές
Άρθρο 11 Άδεια και θέση δραστηριοποίησης σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές και στο στάσιμο εμπόριο
Άρθρο 12 Υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΘΕΣΕΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 13 Χορήγηση αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο κατόπιν έκδοσης προκήρυξης
Άρθρο 14 Ειδικοί όροι για τη χορήγηση αδειών και θέσεων σε λαϊκές αγορές, σε νέους και υφιστάμενους πωλητές, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης
Άρθρο 15 Όροι συμμετοχής υποψηφίων σε διαδικασία χορήγησης αδειών, παραχώρησης θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο με έκδοση προκήρυξης
Άρθρο 16 Κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΠΩΛΗΣΗ – ΑΠΩΛΕΙΑ – ΑΛΛΑΓΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 17 Ανανέωση άδειας δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο
Άρθρο 18 Είδη πώλησης και προσθήκη νέων προϊόντων πώλησης
Άρθρο 19 Μεταβίβαση άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή – μεταβίβαση θέσεων δραστηριοποίησης παραγωγού και επαγγελματία πωλητή – μεταβίβαση δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο
Άρθρο 20 Αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
Άρθρο 21 Αναστολή, παραίτηση και απώλεια θέσης δραστηριοποίησης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο – Ανάκληση άδειας
Άρθρο 22 Αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή και πρόσληψη υπαλλήλων

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’- ΤΕΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 23 Καθορισμός τέλους θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο
Άρθρο 24 Απαλλαγή από τα τέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 25 Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαίθριων οργανωμένων αγορών

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 26 Αρμόδιες αρχές – Φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών
Άρθρο 27 Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών
Άρθρο 28 Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών
Άρθρο 29 Ημέρες και ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών
Άρθρο 30 Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών
Άρθρο 31 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές
Άρθρο 32 Πρότυπες λαϊκές αγορές

 
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 33 Βραχυχρόνιες αγορές
Άρθρο 34 Αρμόδιες αρχές – Φορείς λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών
Άρθρο 35 Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση βραχυχρόνιων αγορών
Άρθρο 36 Διάρκεια λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών
Άρθρο 37 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές – Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές
Άρθρο 38 Κανονισμός λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών
Άρθρο 39 Κυριακάτικες αγορές
Άρθρο 40 Εμποροπανηγύρεις
Άρθρο 41 Αγορές ρακοσυλλεκτών
Άρθρο 42 Ειδικές θεματικές αγορές

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’- ΑΓΟΡΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Άρθρο 43 Αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 44 Αρμόδιες αρχές – φορείς λειτουργίας αγορών χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 45 Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση αγορών χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 46 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών – Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 47 Κανονισμός λειτουργίας αγορών χειροτεχνών-καλλιτεχνών

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’- ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Άρθρο 48 Αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’- ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 49 Αρμόδιες αρχές
Άρθρο 50 Πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο εμπόριο
Άρθρο 51 Θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου
Άρθρο 52 Χορήγηση άδειας και παραχώρηση θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο – Διαδικασία και κριτήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 53 Αρμόδιες αρχές
Άρθρο 54 Πωλητές που δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο
Άρθρο 55 Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 56 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
Άρθρο 57 Χρήστες Ο.Π.Σ.Α.Α. – Υποβολή και αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’- ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 58 Αρμόδιες αρχές ελέγχου
Άρθρο 59 Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών
Άρθρο 60 Υποχρεώσεις ελεγχόμενων
Άρθρο 61 Διαδικασία ελέγχων
Άρθρο 62 Παραβάσεις και κυρώσεις
Άρθρο 63 Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων
Άρθρο 64 Ποινική κύρωση
Άρθρο 65 Διοικητική και δικαστική προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 66 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 67 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 68 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’- ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΑΣΚΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 69 Υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Άρθρο 70 Ωράριο λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 71 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης – Προσθήκη Κεφ. ΛΗ’ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 72 Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 – Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 73 Επιχορηγήσεις από Επιμελητήρια προς πληγείσες επιχειρήσεις – Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4497/2017
Άρθρο 74 Οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση, έξοδα παράστασης και αμοιβές ομάδων εργασίας και επιτροπών – Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 76 του ν. 4497/2017
Άρθρο 75 Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης – Τροποποίηση του άρθρου 92 του ν. 4497/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΠΑ
Άρθρο 76 Πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων – Προσθήκη άρθρου 55Α στον ν. 4270/2014
Άρθρο 77 Δημοσιονομικές διορθώσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 εις βάρος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν αμιγώς έσοδα από επιχορηγήσεις
Άρθρο 78 Δυνατότητα χρηματοδότησης του κόστους υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από το ΕΣΠΑ – Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4314/2014
Άρθρο 79 Σύσταση Μονάδας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – Προσθήκη άρθρου 53Β στον ν. 4314/2014
Άρθρο 80 Επιλέξιμες από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης κατηγορίες δαπανών και αποθεματικό – Τροποποίηση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 122 του ν. 4635/2019
Άρθρο 81 Συντονισμός και διαχείριση των Ειδικών Προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) – Τροποποίηση του άρθρου 130 του ν. 4635/2019
Άρθρο 82 Υπηρεσίες Διαχείρισης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης – Τροποποίηση του άρθρου 132 του ν. 4635/2019
Άρθρο 83 Προσδιορισμός του ύψους των πόρων της τεχνικής βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Τροποποίηση του άρθρου 134 του ν. 4635/2019
Άρθρο 84 Θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4635/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 85 Ορισμοί
Άρθρο 86 Εγγραφή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών
Άρθρο 87 Αντικείμενο εργασιών εγκεκριμένων εσωτερικών ελεγκτών
Άρθρο 88 Αμοιβή
Άρθρο 89 Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 90 Υποχρεώσεις εγγεγραμμένων στο Μητρώο εσωτερικών ελεγκτών Άρθρο 91 Κυρώσεις
Άρθρο 92 Όργανα επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Άρθρο 93 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 94 Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων – Τροποποίηση του άρθρου 57Β του ν. 4314/2014
Άρθρο 95 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2963/2001
Άρθρο 96 Έκδοση διατακτικών σίτισης
Άρθρο 97 Επιτρεπόμενες δικαιοπραξίες σε ακίνητα του δημοσίου με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 82 του ν. 4495/2017
Άρθρο 98 Όροι δόμησης εντός Επιχειρηματικών Πάρκων – Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011
Άρθρο 99 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) στην περιοχή Οινοφύτων Βοιωτίας – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 56Α του ν. 3982/2011 Άρθρο 100 Διαδικασία πληρωμής επιμορφωτικών προγραμμάτων
Άρθρο 101 Καταστατικό της ΜΟΔ Α.Ε. – Τροποποίηση της περ. ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007
Άρθρο 102 Αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.) – Προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4495/2017
Άρθρο 103 Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4623/2019
Άρθρο 104 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4712/2020
Άρθρο 105 Μετασχηματισμός εταιριών με αρνητικά ίδια κεφάλαια
Άρθρο 106 Διαδικασία υποβολής προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων των Τομεακών και Περιφερειακών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2025 – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019 Άρθρο 107 Επιχορήγηση ΟΤΑ β’ βαθμού για την εξυγίανση επιχειρήσεών τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 108 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 109 Σύσταση θέσης Συνδέσμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑ/ΕΕ) για θέματα ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας της ΕΕ (PESCO) – Προσθήκη παρ. 19Α στο άρθρο 19 του ν. 2292/1995
Άρθρο 110 Συμβάσεις διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ Τμημάτων Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής
Άρθρο 111 Παράταση προθεσμίας για οστρακαλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 του π.δ. 33/2018 (Α’ 66)

ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 112 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4849/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 207/05.11.2021
Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.