ΙΚΑ. Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης Λόγω Γήρατος ή Αναπηρίας

1. Έντυπη αίτηση του ασφαλισμένου (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου

3. Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (ή, αν δεν έχουν εκδοθεί, βεβαιώσεις εργοδότη)

4. Υπεύθυνες δηλώσεις του εργοδότη σχετικά με το διάστημα της απασχόλησης του ασφαλισμένου, τη διακοπή ή τη συνέχισή της (τα έντυπα χορηγούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας

6. Εάν υπάρχει σύζυγος, αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικού γάμου από τη Μητρόπολη, για χορήγηση προσαύξησης στη σύνταξη του συνταξιούχου για τον/τη σύζυγό του/της εφόσον αυτός/-ή δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται.

7. Εάν υπάρχουν παιδιά, απόσπασμα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών. Για τα παιδιά που είναι μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό).

8. Εάν ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται και παίρνει προσαύξηση για τα παιδιά, απαιτείται η προσκόμιση της απόφασης συνταξιοδότησης ή πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων.

9. Εάν κατά την τελευταία δεκαετία ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόφασης του ΟΑΕΔ.

10. Εάν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται από άλλο Ταμείο, απαιτείται η προσκόμιση της απόφασης συνταξιοδότησης ή αποκόμματος επιταγής της άλλης σύνταξης.

11. Εάν ο ασφαλισμένος έχει απασχοληθεί ως οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, απαιτείται η κατάθεση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.

12. Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού τύπου Α. Στην περίπτωση που ο χρόνος αυτός έχει ήδη αναγνωριστεί, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης.

12. Εάν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί από εκπρόσωπο του ασφαλισμένου, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένης φωτοτυπίας εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου.

13. Στις περιπτώσεις που η οικεία νομοθεσία απαιτεί την πλήρωση ειδικών προϋποθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.

14. Όλα τα ιατρικά στοιχεία που πιστοποιούν την κατάσταση υγείας του ασφαλισμένου και υποστηρίζουν την αίτηση για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις,τα αναγκαία δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσίααυτεπαγγέλτως είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
  • Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα