Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) (Αριθμ. 91354 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2983/30.08.2017)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ –
ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΚΑΥΣΙΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δείτε αναλυτικά το κείμενο των άρθρων για τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) (Αριθμ. 91354 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2983/30.08.2017)

– – –
ΦΕΚ (B 1581/28-07-2015) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 137 των κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ – Υ.Α. Α2-718/2014, ΦΕΚ Β 2090)

– – –
Αριθμ. Α2-718 – ΦΕΚ Β 2090 – 31.07.2014
Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), για την ορθή νομοθέτηση και την εξυπηρέτηση των εμπόρων και των καταναλωτών – ΦΕΚ Β 2090 (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)