Χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού από ιδιώτες ιατρούς

Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού από ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν κατ’ οίκον εμβολιασμούς

 

Νόμος 4917/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 67/31.03.2022
Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού από ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν κατ’ οίκον εμβολιασμούς

1. Κάθε ιδιώτης ιατρός που διενεργεί κατ’ οίκον εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 52Α του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, δύναται, για τους εμβολιασμούς που διενήργησε ο ίδιος, να χορηγεί στον ενδιαφερόμενο που το επιθυμεί, κατά περίπτωση:

α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 (L 211/1) και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95), με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου όσον αφορά στον εμβολιασμό, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

ή

β) βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

 

  

2. Ο ιδιώτης ιατρός εισέρχεται, κατά περίπτωση, στις πλατφόρμες της παρ. 1, κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), που διαθέτει, αφού έχει καταχωρίσει τα στοιχεία του εμβολιασμένου και τη διενέργεια του εμβολιασμού, στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για τη διαδικασία χορήγησης των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων του παρόντος, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Σχετικά:    Βεβαιώσεις νόσησης και αρνητικού PCR ή rapid test από φαρμακοποιούς