Βεβαιώσεις νόσησης και αρνητικού PCR ή rapid test από φαρμακοποιούς

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις νόσησης και αρνητικού PCR ή rapid test από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

 

Νόμος 4917/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 67/31.03.2022
Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο εξηκοστό
Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

1. Κάθε φαρμακοποιός, ο οποίος διενεργεί στο κατάστημά του δοκιμασία ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), δύναται να χορηγεί, κατά περίπτωση, στον ενδιαφερόμενο που το επιθυμεί:

α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 (L 211/1) και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95), με το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή τη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

ή

β) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αρίθμ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β΄ 1298) ή βεβαίωση νόσησης, που επιβεβαιώνεται με θετικό διαγνωστικό έλεγχο της παρ. 1 του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ιδίου άρθρου.

2. Ο φαρμακοποιός-διαπιστευμένος χρήστης εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ή την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, κατά περίπτωση, κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), που διαθέτει, αφού έχει καταχωρίσει το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) του ενδιαφερομένου στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 του άρθρου εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).

 
 

3. Κάθε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο που διενεργεί δοκιμασία ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test), δύναται να χορηγεί, κατά περίπτωση, στον ενδιαφερόμενο που το επιθυμεί, τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά COVID-19 ή τις βεβαιώσεις της περ. β΄ της παρ. 1, μέσω της αντίστοιχης ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.

4. Ο διαπιστευμένος χρήστης του ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ή την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, κατά περίπτωση, κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), που διαθέτει, αφού έχει καταχωρίσει το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ελέγχου του ενδιαφερομένου στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 του άρθρου εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για τη διαδικασία χορήγησης των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων του παρόντος από τους φαρμακοποιούς και τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και να καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος

 

Σχετικά:   Πως βλέπουμε τα αποτελέσματα rapid test ή PCR