Πληρώνεται το Market Pass 2 (τρίτη πληρωμή)

Πληρώνεται το Market Pass 2. Η ημερομηνία της τρίτης πληρωμής για το Market Pass 2 μετά την παράταση των αιτήσεων και την αλλαγή στις πληρωμές. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν έως και την 8 Ιανουαρίου 2024. Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής εφαρμογής για την οικονομική ενίσχυση της παρούσας λήγει την 29 Φεβρουαρίου 2024

 

Τρίτη πληρωμή

Για όσους έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μετά την 31 Οκτωβρίου 2023 και έως την 8 Ιανουαρίου 2024, η ενίσχυση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως την 15 Ιανουαρίου 2024

 

 

Αριθμ. 265 – ΦΕΚ τεύχος Β 6121/23.10.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Τεχνικές λεπτομέρειες οργάνωσης και εφαρμογής της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 46 του ν. 5045/2023 (Α’ 136)»(Β’5243).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 (Β’ 5243) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής διακυβέρνησης και συγκεκριμένα:

Α. Η παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 (Β’ 5243) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι αιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται από την 15η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 8η Ιανουαρίου 2024. Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής εφαρμογής για την οικονομική ενίσχυση της παρούσας λήγει την 29η Φεβρουαρίου 2024.».

Β. Στην παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 (Β’ 5243) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ειδικά για τους αιτούντες που υποβάλλουν αίτηση έως και την 25 Σεπτεμβρίου 2023 δίνεται δυνατότητα για τη μεταβολή των στοιχείων της αίτησης ή την ακύρωση της αίτησης για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2023, οπότε η αίτηση οριστικοποιείται και δεν είναι δυνατή η μεταβολή της σε μεταγενέστερο χρόνο. Για τους αιτούντες που υποβάλλουν αίτηση μετά την 25η Σεπτεμβρίου 2023 και έως την 31η Οκτωβρίου 2023, δίνεται δυνατότητα για τη μεταβολή των στοιχείων της αίτησης ή την ακύρωση της αίτησης για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας έως και την 31η Οκτωβρίου, οπότε η αίτηση οριστικοποιείται και δεν είναι δυνατή η μεταβολή της σε μεταγενέστερο χρόνο. Για τους αιτούντες που υποβάλλουν αίτηση μετά την 31η Οκτωβρίου 2023 και έως την 8η Ιανουαρίου 2024, δίνεται δυνατότητα για τη μεταβολή των στοιχείων της αίτησης ή την ακύρωση της αίτησης για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας έως και την 8η Ιανουαρίου 2024, οπότε η αίτηση οριστικοποιείται και δεν είναι δυνατή η μεταβολή της σε μεταγενέστερο χρόνο.».

Γ. Στην παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 (Β’ 5243) κοινής υπουργικής απόφασης, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Οι προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους δικαιούχους που είχαν λάβει την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) και κατά την αυτεπάγγελτη εξέταση πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας. Για τους εν λόγω δικαιούχους, η ισχύς των ήδη εκδοθεισών ψηφιακών χρεωστικών καρτών παρατείνεται έως 29.02.2024.».

Δ. Στην παρ. 9 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 (Β’ 5243) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως την 29η Σεπτεμβρίου 2023. Για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μετά την 25η Σεπτεμβρίου 2023 και έως την 31η Οκτωβρίου, η ενίσχυση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως την 5η Νοεμβρίου 2023.

Για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μετά την 31η Οκτωβρίου 2023 και έως την 8η Ιανουαρίου 2024, η ενίσχυση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως την 15 Ιανουαρίου 2024».

Ε. Η παρ. 13 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 (Β’ 5243) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι νέες εκδοθείσες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες παραμένουν ενεργοποιημένες έως την 29η Φεβρουαρίου 2024, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να τις απενεργοποιήσει, ενώ η ισχύς των ήδη εκδοθεισών ψηφιακών χρεωστικών καρτών, δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας, παρατείνεται αυτοδίκαια έως την 29η Φεβρουαρίου 2024».

ΣΤ. Στην παρ. 6 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 (Β’ 5243) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ειδικά για τους αιτούντες που υποβάλλουν αίτηση έως και την 25 Σεπτεμβρίου 2023 δίνεται δυνατότητα για τη μεταβολή των στοιχείων της αίτησης ή την ακύρωση της αίτησης για την πίστωση της ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό έως και την 25η Σεπτεμβρίου, οπότε η αίτηση οριστικοποιείται και δεν είναι δυνατή η μεταβολή της σε μεταγενέστερο χρόνο. Για τους αιτούντες που υποβάλλουν αίτηση μετά την 25η Σεπτεμβρίου 2023 και έως την 31η Οκτωβρίου, δίνεται δυνατότητα για τη μεταβολή των στοιχείων της αίτησης ή την ακύρωση της αίτησης για πίστωση της ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό έως και την 31η Οκτωβρίου, οπότε η αίτηση οριστικοποιείται και δεν είναι δυνατή η μεταβολή της σε μεταγενέστερο χρόνο. Για τους αιτούντες που υποβάλλουν αίτηση μετά την 31η Οκτωβρίου 2023 και έως την 8η Ιανουαρίου 2024, δίνεται δυνατότητα για τη μεταβολή των στοιχείων της αίτησης ή την ακύρωση της αίτησης για πίστωση της ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό έως και την 8η Ιανουαρίου 2024, οπότε η αίτηση οριστικοποιείται και δεν είναι δυνατή η μεταβολή της σε μεταγενέστερο χρόνο.».

Ζ. Στην παρ. 9 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 (Β’ 5243) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Για όσους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την 29η Σεπτεμβρίου 2023. Για όσους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μετά την 25η Σεπτεμβρίου 2023 και έως την 31η Οκτωβρίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την 5η Νοεμβρίου 2023. Για όσους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μετά την 31η Οκτωβρίου 2023 και έως την 8η Ιανουαρίου 2024, η ενίσχυση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την 15η Ιανουαρίου 2024».

Η. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 (Β’ 5243) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίστανται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ειδικά σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή στον τραπεζικό του λογαριασμό, ο αιτών θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο και η αίτησή του θα ενεργοποιείται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, ήτοι την 8η Ιανουαρίου 2024, ώστε να μπορεί να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και να επανυποβάλει την αίτηση μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2024.
2. Μετά την επανυποβολή ξαναγίνεται η διαδικασία πίστωσης στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό, έως την 31η Ιανουαρίου 2024.
3. Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του αρχικώς επιλεχθέντος τρόπου καταβολής της ενίσχυσης.».

Θ. Στην υπ’ αρ. 147/24.08.2023 (Β’ 5243) κοινή υπουργική απόφαση, προστίθεται άρθρο 11 ως εξής:

«Άρθρο 11 – Τελικοί έλεγχοι δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης
Εντός του Ιανουαρίου 2024, και απαραιτήτως πριν την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμών, διενεργούνται τελικοί έλεγχοι για όλους του αιτούντες της οικονομικής ενίσχυσης, ιδίως ως προς τα μέλη του νοικοκυριού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τόσο τα πρόσωπα που αφορά η αυτεπάγγελτη διαδικασία της παρ. Β του άρθρου 46 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), όσο και τους νέους αιτούντες. Μετά τον έλεγχο και την πλήρωση των προϋποθέσεων διενεργείται σχετική πληρωμή.».

Ι. Τα άρθρα 11 και 12 της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 (Β’ 5243) κοινής υπουργικής απόφασης, αναριθμούνται σε 12 και 13 αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στην υπ’ αρ. 147/24.08.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 5243).

 

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση η απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Το πλήρες κείμενο της απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης