Νόμος 4917/2022 με διατάξεις οικονομικών ενισχύσεων για την ακρίβεια

Νόμος 4917/2022 με διατάξεις οικονομικών ενισχύσεων για την ακρίβεια

 

Νόμος 4917/2022ΦΕΚ τεύχος Α 67/31.03.2022
Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2022 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ – ΕΡΓΟ VIII, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πρώτο Kύρωση Σύμβασης
Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο
Άρθρο 2 Όροι υλοποίησης της δωρεάς του Έργου VIΙΙ – Τεχνικά δεδομένα
Άρθρο 3 Προϋπολογισμός Έργου VIΙΙ
Άρθρο 4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου VIΙΙ
Άρθρο 5 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης και δωρεά του Έργου VIΙΙ
Άρθρο 6 Μετεγκατάσταση
Άρθρο 7 Ονομασία
Άρθρο 8 Διαχείριση και λειτουργία του Έργου VIΙΙ
Άρθρο 9 Συντήρηση και φύλαξη του Έργου VIΙΙ
Άρθρο 10 Διατήρηση αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του Γ.Ν.Σ.ΙΣΝ.
Άρθρο 11 Ασφάλιση του Γ.Ν.Σ.ΙΣΝ.
Άρθρο 12 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Άρθρο 13 Λοιποί όροι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.

ΜΕΡΟΣ B΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο δεύτερο Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο τρίτο Παράταση ισχύος συμβάσεων άρθρου 50 ν. 4825/2021
Άρθρο τέταρτο Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πέμπτο Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
Άρθρο έκτο Παράταση μετακινήσεων προσωπικού
Άρθρο έβδομο Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
Άρθρο όγδοο Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών
Άρθρο ένατο Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο δέκατο Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού
Άρθρο ενδέκατο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο δωδέκατο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 32 ν. 4865/2021
Άρθρο δέκατο τρίτο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την αποζημίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας
Άρθρο δέκατο τέταρτο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο δέκατο πέμπτο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την αποζημίωση πρόσθετων ενεργών εφημεριών
Άρθρο δέκατο έκτο Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 ν. 4850/2021 – Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 4850/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο δέκατο έβδομο Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο δέκατο όγδοο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Άρθρο δέκατο ένατο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Άρθρο εικοστό Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
Άρθρο εικοστό πρώτο Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο εικοστό δεύτερο Συμβάσεις ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016
Άρθρο εικοστό τρίτο Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο εικοστό τέταρτο Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου»
Άρθρο εικοστό πέμπτο Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων – Προσθήκη άρθρου 83Α στον ν. 4600/2019
Άρθρο εικοστό έκτο Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού
Άρθρο εικοστό έβδομο Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις – Ηλεκτρονική έκδοση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή – Τροποποίηση παρ. 1, 5 και 6 άρθρου 35 ν. 4816/2021
Άρθρο εικοστό όγδοο Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας νοσοκομείων αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 32 του ν. 4816/2021
Άρθρο εικοστό ένατο Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού – Τροποποίηση περ. δ) παρ. 7 άρθρου 24 ν. 4865/2021
Άρθρο τριακοστό Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α.
Άρθρο τριακοστό πρώτο Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των Υ.Πε. και των Κέντρων Υγείας
Άρθρο τριακοστό δεύτερο Τακτοποίηση εκκρεμών πληρωμών προς Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Άρθρο τριακοστό τρίτο Παράταση ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τριακοστό τέταρτο Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο τριακοστό πέμπτο Παράταση της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Άρθρο τριακοστό έκτο Παράταση των ρυθμίσεων περί διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα
Άρθρο τριακοστό έβδομο Παράταση της ισχύος διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο τριακοστό όγδοο Παράταση της ισχύος διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Άρθρο τριακοστό ένατο Παράταση της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και της δωρεάν διάθεσής της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή
αντισηπτικών
Άρθρο τεσσαρακοστό Παράταση της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Παράταση των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Παράταση αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Παράταση της δυνατότητας επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Παράταση της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο Παράταση της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο Παράταση της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο Παράταση των ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο Παράταση της διαδικασίας αποδοχής δωρεών
Άρθρο πεντηκοστό Παράταση δυνατότητας δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού
Άρθρο πεντηκοστό πρώτο Παράταση της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας κατάρτισης και τροποποίησης οργανισμών νοσοκομείων
Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο πεντηκοστό τρίτο Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων – Πάσχα 2022
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο Έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού
Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο Επίδομα εορτών Πάσχα 2022 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας
Άρθρο πεντηκοστό έκτο Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2022 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 121 ν. 4790/2021
Άρθρο πεντηκοστό έβδομο Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο πεντηκοστό όγδοο Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο πεντηκοστό ένατο Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εξηκοστό Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα
Άρθρο εξηκοστό πρώτο Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού από ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν κατ’ οίκον εμβολιασμούς
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 2740/1999
Άρθρο εξηκοστό τρίτο Μεταβατικές διατάξεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής – Τροποποίηση άρθρου 61 ν. 4653/2020
Άρθρο εξηκοστό τέταρτο Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλαδικές εξετάσεις  – Τροποποίηση άρθρου 234 ν. 4823/2021
Άρθρο εξηκοστό πέμπτο Αποζημίωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και των κληρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 21 ν. 4354/2015
Άρθρο εξηκοστό έκτο Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εξηκοστό έβδομο Έναρξη ισχύος

Νόμος 4917/2022ΦΕΚ τεύχος Α 67/31.03.2022
Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις