ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Πρόσληψη πτυχιούχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες του προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Βιοδραστικά φυσικά προϊόντα από ακτινοβακτήρια θαλάσσιας προέλευσης από μεγάλου βάθους ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου» (Bioactive Natural Products of Marine-derived Actinobacteria from East Mediterranean Deep-sea Sediments), κωδικό έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ-2587 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής κ. Βασίλειο Ρούσση που εντάσσεται στην Οριζόντια Πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες