Πρόσληψη τεσσάρων (4) πτυχιούχων νομικής στο Υπουργείο Εξωτερικών

Πρόσληψη τεσσάρων (4) πτυχιούχων νομικής στο Υπουργείο Εξωτερικών

Προκήρυξη πλήρωσης, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων (4) θέσεων τακτικών επιστημονικών συνεργατών, για μια τριετία, στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού (Κ.Α.Σ.) του Υπουργείου ΕξωτερικώνΑ. Προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων (4) θέσεων τακτικών επιστημονικών συνεργατών για μια τριετία, με δυνατότητα ανανέωσης, οι οποίοι είτε έχουν την ιδιότητα του καθηγητή πανεπιστημίου με ερευνητικό έργο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται στην υπό Γ. παράγραφο, είτε είναι ερευνητές-αναλυτές.

Οι ως άνω υποψήφιοι πρέπει να έχουν πενταετή προϋπηρεσία ή πενταετή ερευνητική εμπειρία/έργο, με συνάφεια προς τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται στην υπό Γ. παράγραφο.

Ως ερευνητές-αναλυτές νοούνται οι κάτοχοι συναφούς διδακτορικού τίτλου με την ανωτέρω προϋπηρεσία/εμπειρία.

Οι ανωτέρω τέσσερις (4) τακτικοί επιστημονικοί συνεργάτες τίθενται υπό την ευθύνη του Επιστημονικού Διευθυντή, παρέχουν τις υπηρεσίες τους όπως θα ορίζεται από αυτόν και αποτελούν ομάδα υποστήριξης των εργασιών του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα γενικά προσόντα διορισμού του άρθρου 66 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν.3566/2007), πρέπει:

α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

β) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.

γ) Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα.

δ) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης να μην υφίσταται εναντίον τους εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το ανωτέρω κώλυμα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός εάν το εκδιδόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, Π.Δ. αίρει και το κώλυμα αυτό.

ε) Να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

στ) Να μην έχουν απολυθεί οριστικά για πειθαρχικό λόγο από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ. ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας.

ζ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Επίσης πρέπει να διαθέτουν:

1. Βασικό τίτλο σπουδών: Πτυχίο Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ή συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής,

2. Αναγνωρισμένο τίτλο διδακτορικού διπλώματος: Τίτλοι Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή αναγνωρισμένοι ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής, συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα των προκηρυσσόμενων θέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό Γ. παράγραφο.

Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν η διδακτική/ερευνητική εμπειρία καθώς και οι συναφείς δημοσιεύσεις. Επίσης, η αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής και λοιπών προβλεπόμενων υπό Γ. ξένων γλωσσών. Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας, εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η αποστολή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, και την ένδειξη «για τη διαδικασία επιλογής (4) επιστημονικών συνεργατών στο Κ.Α.Σ.» (Υπουργείο Εξωτερικών, ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα-γραφείο 204, τηλ.: 210-3681131) αίτησης συμμετοχής σε ειδικό έντυπο εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας. Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται την αίτηση συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών: (http://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromias-stoypex).

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Η Προκήρυξη πλήρωσης, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων (4) θέσεων τακτικών επιστημονικών συνεργατών, για μια τριετία, στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού (Κ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών