Δήμος Μουζακίου. Προσλήψεις – 23 θέσεις εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

Αιτήσεις από την 17.7.2017 έως την 20.7.2017 στο Τµήµα Προσωπικού (∆ηµαρχείο, Καραισκάκη 1, Μουζάκι).

Ο συνολικός αριθµός των απασχολούµενων θα είναι µέχρι είκοσι (20) άτοµα το µήνα, για τον µήνα Ιούλιο.

Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά (∆ευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07:30 – 14:00, τµήµα προσωπικού, κ. Τσιρογιάννης Θ., ∆ιεύθυνση: Καραισκάκη 1,Μουζάκι ΤΚ 43060, Τηλέφωνα: 24453 50119.

– – – – –

Ο ∆ήµος Μουζακίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυροπροστασία)

3 ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Μουζακίου (∆/νση: Καραισκάκη 1-ΤΚ 43060, Μουζάκι) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου. Πληροφορίες κ.Τσιρογιάννης τηλ. επικοινωνίας 24453- 50119.