Θέσεις εργασίας στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος

Αριθμ. 2/33318/0004 – ΦΕΚ B 1055 – 14.04.2016
Σύσταση Τμημάτων και θέσεων στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος που λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών.

Α. Συνιστούμε δύο Τμήματα στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος που λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών για την υποστήριξη του έργου του, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 43 του Ν. 4274/2014 (Α ́ 147), ως ακολούθως:
i) Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης και
ii) Τμήμα Γραμματείας

Β. Για τη στελέχωση του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης συνιστώνται είκοσι έξι (26) συνολικά θέσεις προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με μετακίνηση προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ή με απόσπαση προσωπικού από άλλες Υπηρεσίες και οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:
1. Δώδεκα (12) ενιαίες θέσεις του κλάδου Εφοριακών
2. Δύο (2) ενιαίες θέσεις του κλάδου Τελωνειακών
3. Τέσσερις (4) ενιαίες θέσεις του κλάδου Πληροφορικής
4. Δύο (2) ενιαίες θέσεις του κλάδου Οικονομικού – Λογιστικού
5. Δύο (2) ενιαίες θέσεις του κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού
6. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του κλάδου Οικονομολόγων
7. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οποιουδήποτε κλάδου.