Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας με σχέση έμμισθης εντολής στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Το αντικείμενο της απασχόλησης του /της Δικηγόρου θα είναι η παροχή των πάσης φύσεως δικηγορικών και εν γένει νομικών υπηρεσιών στους τομείς αρμοδιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του, η συνδρομή στο έργο του Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου, η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου Πατρών στις κάθε μορφής υποθέσεις του δικαστικές και εξώδικες, ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών, που θα ανατίθενται από τον Πρύτανη και/ή τον Νομικό Σύμβουλο, η επιμέλεια και διεξαγωγή των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων, των νομικών προσώπων του Ιδρύματος , των ερευνητικών κέντρων και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου, οι παραστάσεις του ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων, καθώς και των διοικητικών και άλλων Αρχών με υποχρέωση μετάβασης, αν και όποτε χρειαστεί, και εκτός περιοχής Πατρών και κάθε έργο δικηγόρου που ορίζεται στον Κώδικα Δικηγόρων.

A. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Να είναι έλληνες/ελληνίδες πολίτες.

2. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.

3. Να είναι Δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

4. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

5. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία και να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (παρ. 1.δ άρθρου 8 ν. 3528/2007).

6. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που να επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

–  Να έχουν συμπληρώσει μέχρι την υποβολή της αίτησης τουλάχιστον πενταετή πραγματική άσκηση δικηγορίας από της εγγραφής τους στο Δικηγορικό Σύλλογο.

–  Να έχουν ειδικές γνώσεις/επαγγελματική και δικαστηριακή εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων ως επί το πλείστον σε θέματα διοικητικού, εργατικού δικαίου και δικαίου δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εμπειρία και γνώση σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία Α.Ε.Ι. των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Η εμπειρία την οποία ο υποψήφιος έχει αποκτήσει σε δικηγορικό γραφείο ως αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος, ως έμμισθος δικηγόρος σε εταιρεία, σε δημόσια διοίκηση ή σε πανεπιστήμιο αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, συμβάσεις και γνωμοδοτήσεις.

–  Να γνωρίζουν άριστα ή πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα.

–  Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένων ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

–  Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν, μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου (μέσω της προσωπικής συνέντευξης), οι βιοτικές του ανάγκες, η προοπτική της επαγγελματικής εξέλιξής του και η επιστημονική του κατάρτιση και επαγγελματική του πείρα και επάρκεια.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψή τους που πρέπει να απευθύνεται στην:

Πανεπιστήμιο Πατρών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημιούπολη Ρίο Πάτρας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Όσες αιτήσεις υποβληθούν μεταγενέστερα θεωρούνται εκπρόθεσμες και απορρίπτονται.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών, Κτίριο Α΄ Διοίκησης, Ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρας, Τ.Κ 26 504.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αιτήσεις υποψηφίων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η προκήρυξη