Πρόσληψη προσωπικού ΠΕ, ΤΕ από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πρόσληψη προσωπικού ΠΕ, ΤΕ από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Αριθμ. 11230 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ τεύχος Β 1426/24.03.2022
Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων του προσωπικού που θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου από το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης, των κριτηρίων κατάταξης, της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και του τρόπου υποβολής τους, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διάρκειας των συμβάσεων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού που θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης, τα κριτήρια αξιολόγησης, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και τον τρόπο υποβολής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διάρκεια των συμβάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ως ακολούθως:

Α) Γενικά Προσόντα Επιλογής:

1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 60 ετών.

2. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει).
Προκειμένου για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου.

3. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα πρόσληψης ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, [άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994], ήτοι: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 
4. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, κατά το χρονικό διάστη-μα της απασχόλησης με τη σύμβαση μίσθωσης έργου, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή από τον στρατό.

B) Οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι οι ακόλουθες: