Προσλήψεις στον Δήμο Περάματος – 22 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του.

7 ΥΕ Εργάτες πρασίνου

1 ΔΕ χειριστές μηχανημάτων έργου

1 ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ ή Ε κατηγορίας

3 ΥΕ εργάτες καθαριότητας

2 ΔΕ ελαιοχρωματιστών

2 ΔΕ οικοδομών

2 ΔΕ σιδεράδων

2 ΔΕ πλακάδων

2 ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντωνΟι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Δήμο Περάματος, Λ. Δημοκρατίας 28 Τ.Κ 18863 Πέραμα στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ 210 4092210, 210 4092209, 210 4092215).

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών και αρχίζει την ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα του Δήμου μας ήτοι από 07/08/2017 μέχρι και 11/08/2017.