Νόμος 4649/2019. Πρόγραμμα με την ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ»

Νόμος 4649/2019. Πρόγραμμα με την ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ»

Νόμος 4649/2019ΦΕΚ Τεύχος A 206/16.12.2019
Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Με τον παρόντα νόμο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύναται να παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την από 10.10.2019 C (2019) 7309 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αφορά στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, με την ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ».
2. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων, ως ορίζονται στο άρθρο 2, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 (Α 157), από πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, με κύρια εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του νόμου αυτού, ισχύουν οι εξής ορισμοί:
1) Ως «τιτλοποίηση απαιτήσεων» νοείται η μεταβίβαση απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση ή ρύθμιση, από δάνεια ή πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ιδρύματα εξαιρουμένων των «εγγυημένων απαιτήσεων», σε συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση ομολογιών. Η τιτλοποίηση απαιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του
ν. 3156/2003 (Α΄ 157), καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος.
2) Ως «μεταβιβάζων» νοείται το πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EE L 176).
3) Ως «αποκτών» ή «εκδότης ομολογιών» νοείται το νομικό πρόσωπο του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003.
4) Ως «καθαρή λογιστική αξία» («Net Book Value») νοείται η ονομαστική αξία των μεταβιβαζομένων απαιτήσεων, απομειούμενη κατά το ποσό των προβλέψεων και τυχόν λοιπών προσαρμογών, που έχουν διενεργηθεί για τις απαιτήσεις αυτές από το πιστωτικό ίδρυμα/μεταβιβάζοντα, όπως το ποσό αυτό προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος/μεταβιβάζοντος κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των απαιτήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 στο πλαίσιο της τιτλοποίησης απαιτήσεων.
5) Ως «διαχειριστής απαιτήσεων» νοείται η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), πλην του μεταβιβάζοντος.
6) Ως «εξωτερικός οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης» ή «ΕΟΠΑ» νοείται ο οργανισμός κατά την έννοια του στοιχείου 98 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EE L 176).
7) Ως «ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας» (senior notes) νοούνται οι ομολογίες που εκδίδονται από τον αποκτώντα στo πλαίσιο της τιτλοποίησης απαιτήσεων και οι οποίες εξοφλούνται κατά προτεραιότητα σε σχέση με όποιους άλλους τίτλους ομολογιών εκδώσει ο αποκτών στο πλαίσιο της ίδιας τιτλοποίησης απαιτήσεων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των συμβατικών εγγράφων της τιτλοποίησης και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
8) Ως «ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας» (mezzanine notes) νοούνται οι ομολογίες που εκδίδονται από τον αποκτώντα στο πλαίσιο της τιτλοποίησης απαιτήσεων και οι οποίες εξοφλούνται μετά τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της ίδιας τιτλοποίησης, αλλά κατά προτεραιότητα των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των συμβατικών εγγράφων της σύμβασης τιτλοποίησης και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
9) Ως «ομολογίες χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας» (junior notes) νοούνται οι ομολογίες που εκδίδονται από τον αποκτώντα στο πλαίσιο της τιτλοποίησης απαιτήσεων και οι οποίες εξοφλούνται μετά την πλήρη, κατά τόκους και κεφάλαιο, αποπληρωμή των ομολογιών υψηλής και μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των συμβατικών εγγράφων της τιτλοποίησης και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
10) Ως «εγγυημένες απαιτήσεις» νοούνται οι απαιτήσεις δανείων, τα οποία (δάνεια) κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος εγγύησης που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, είναι εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194), του άρθρου 23 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122), των α.ν. 747/1945 (Α΄ 309) και α.ν. 9/1967 (Α΄ 75) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 400/1976 (Α΄ 203), του άρθρου 8 του ν. 1266/1982 (Α΄ 81), καθώς και του ν. 4549/2018 (Α΄ 105).
11) Ως «καθαρές εισπράξεις» νοείται το σύνολο των εισπράξεων από τη διαχείριση των τιτλοποιηθεισών απαιτήσεων αφαιρουμένων των εξόδων της τιτλοποίησης.
12) Ως «έξοδα της τιτλοποίησης» νοούνται οι αμοιβές και τα έξοδα των εμπλεκομένων στην τιτλοποίηση απαιτήσεων προσώπων [όπως ενδεικτικά του εκπροσώπου των ομολογιούχων, του διαχειριστή πληρωμών (paying agent, κ.ά.] όπως προβλέπονται στα έγγραφα της τιτλοποίησης, εξαιρουμένων των αμοιβών του διαχειριστή.
13) Ως «ανεξάρτητος διαχειριστής» νοείται ο διαχειριστής της παραγράφου 5, ο οποίος σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 δεν ελέγχεται από τον μεταβιβάζοντα.

Άρθρο 3
Διάρθρωση τιτλοποίησης

Άρθρο 4
Επενδυτικοί περιορισμοί

Άρθρο 5
Διαχείριση των τιτλοποιηθεισών απαιτήσεων

Άρθρο 6
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 7
Καθορισμός και καταβολή προμήθειας ασφαλείας

Άρθρο 8
Όροι και προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 9
Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 10
Θέση σε ισχύ της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 11
Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας

Άρθρο 12
Αντικατάσταση του διαχειριστή τιτλοποιημένων απαιτήσεων

Άρθρο 13
Κατάπτωση της εγγύησης

Άρθρο 14
Ενημέρωση Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 15
Απαλλαγή του Ελληνικού Δημοσίου – Πρόωρη λήξη της εγγύησης

Άρθρο 16
Ανεξάρτητος Επόπτης

Άρθρο 17
Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 18
Ειδικά θέματα

Άρθρο 19
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄ (Γ1 και Γ2) και Δ΄.

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις

Νόμος 4649/2019ΦΕΚ Τεύχος A 206/16.12.2019
Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων