Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116/2014 – ΦΕΚ A 185 – 03.09.2014
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας που στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας, καθώς και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης.