Παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κατάστημα εστίασης

Παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κατάστημα εστίασης

Με απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ σε κατάστημα εστίασης για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησηςΑπό τον έλεγχο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προέκυψε ότι:

  • Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου ή στο ταμείο, αλλά καλύπτει και χώρους εργασίας όπου κινούνται σχεδόν αποκλειστικά εργαζόμενοι.
  • Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης περιλαμβάνει και κάμερες που επιβλέπουν το χώρο των τραπεζοκαθισμάτων.
  • Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης λαµβάνει εικόνα και από τη δηµόσια οδό και το πεζοδρόμιο, εξωτερικά της κεντρικής εισόδου του καταστήματος.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει αναρτήσει πινακίδες για την ενημέρωση των υποκειμένων.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει υποβάλει στην Αρχή γνωστοποίηση του εν λόγω συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Η Αρχή έκρινε κατ’ αρχάς ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 ν. 2472/1997, καθώς το σύστηµα δεν είχε γνωστοποιηθεί στην Αρχή και επιπλέον ότι το σύστημα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις νοµιµότητας (άρθρα 7, 8, 12 και 19 της 1/2011 Οδηγίας της Αρχής), αφού υπήρχαν κάμερες σε χώρο εργασίας, χωρίς να δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, ενώ κάμερες λάµβαναν εικόνα από τα τραπεζοκαθίσµατα χώρου εστίασης, χωρίς να έχουν αναρτηθεί πινακίδες για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης.

Βιντεοεπιτήρηση με κάμερες των γραφείων και των θέσεων εργασίας

Ως εκ τούτου, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι έχουν παραβιασθεί και οι θεμελιώδεις επιταγές για τη νομιμότητα κάθε συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τίθενται από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 11 του ν. 2472/1997.

Προϋποθέσεις για να είναι νόμιμη η τοποθέτηση κάμερας έξω από την είσοδο διαμερίσματος

Πέραν του προστίμου χιλίων ευρώ που επέβαλε η ΑΠΔΠΧ, η απόφαση προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει:

α) Να αφαιρέσει την κάµερα που βρίσκεται στην κουζίνα του καταστήµατος και τις κάµερες που βρίσκονται στο εσωτερικό του καταστήµατος και λαµβάνουν εικόνα από το χώρο των τραπεζοκαθισµάτων.

β) Να τροποποιήσει το πεδίο λήψης της κάµερας που βρίσκεται στο εξωτερικό του καταστήµατος έτσι ώστε να εστιάζει στην είσοδο και να µην λαµβάνει εικόνα από πεζοδρόµιο και δηµόσιο δρόµο.

γ) Να τροποποιήσει το πεδίο λήψης της κάµερας που επιτηρούν το ταµείο ώστε να λαµβάνει εικόνα µόνο από το ταµείο και όχι από τον πάγκο προετοιµασίας των παραγγελιών.

δ) Να καταστρέψει κάθε σχετικό αρχείο µε προσωπικά δεδοµένα εργαζοµένων και πελατών που συλλέχτηκε από το ως τώρα εγκατεστηµένο σύστηµα βιντεοεπιτήρησης.

ε) Να αναρτήσει πινακίδες για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης.

στ) Να υποβάλει στην Αρχή τροποποιητική γνωστοποίηση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, μετά τις επιβληθείσες τροποποιήσεις.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση