Βιντεοεπιτήρηση με κάμερες των γραφείων και των θέσεων εργασίας

Βιντεοεπιτήρηση με κάμερες των γραφείων και των θέσεων εργασίας

Πρόστιμο σε εταιρεία για τις κάμερες που έχει τοποθετήσει σε χώρους γραφείων και στις θέσεις εργασίας των εργαζομένων με απόφαση της Αρχής Προστασίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχ. α ́ του ν. 2472/1997 και τις αιτιολογικές σκέψεις 14-17 στο προοίμιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, τα δεδομένα ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήραΤο ζήτημα τη χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών ρυθμίζεται στην υπ’ αριθ. 1/2011 Οδηγία της Αρχής

Προϋποθέσεις για να είναι νόμιμη η τοποθέτηση κάμερας έξω από την είσοδο διαμερίσματος

Σύμφωνα με το άρθρο 5 ως άνω Οδηγίας, η νομιμότητα της επεξεργασίας εξετάζεται στο πλαίσιο του σκοπού που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επιβάλλει τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης να είναι πρόσφορα και αναγκαία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να μη δύναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα (άρθρο 4 του ν. 2472/1997). Η προσφορότητα και η αναγκαιότητα της βιντεοεπιτήρησης εκτιμάται με βάση τον κίνδυνο που ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέλει να αντιμετωπίσει, σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Βάσει των ανωτέρω, η βιντεοεπιτήρηση των γραφείων και των θέσεων εργασίας των εργαζομένων συνιστά υπέρμετρη προσβολή των προσωπικών τους δεδομένων ενώ αποτελεί απρόσφορο και αναποτελεσματικό μέτρο για την προστασία του εξοπλισμού από κλοπή ή την ασφαλή επεξεργασία των τηρούμενων προσωπικών δεδομένων, όπως αναλύθηκε στο σκεπτικό της παρούσας. Η εγκατάσταση και λειτουργία αυτή του συστήματος βιντεοεπιτήρησης παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας βάσει του άρθρου 4 παρ. 1 του ν.2472/1997 και των άρθρων 5 και 7 της υπ’ αριθμ. 1/2011 Οδηγίας.

Επίσης, η μη προσήκουσα ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την εισαγωγή και λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης παραβιάζει το άρθρο 11 του ν.2472/1997, το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 1/2011 Οδηγίας και την υπ’ αριθ. 115/2001 Οδηγία.

Επιπλέον, η παράλειψη γνωστοποίησης του συστήματος βιντεοεπιτήρησης πριν την έναρξη της επεξεργασίας, παρότι αυτή υποβλήθηκε μετά την έγγραφη ενημέρωση της Αρχής στο πλαίσιο εξέτασης της συγκεκριμένης υπόθεσης, παραβιάζει το άρθρο 6 του ν.2472/1997 και το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 1/2011 Οδηγίας.

Το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. 20/2017 απόφασης της Αρχής Προστασίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την οποία επέβαλε πρόστιμο και απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση σε εταιρεία για την απεγκατάσταση των καμερών του συστήματος βιντεοεπιτήρησης που βρίσκονται στους χώρους των γραφείων και στις θέσεις εργασίας των εργαζομένων.