Τομείς και ειδικότητες ΕΠΑΛ για το έτος 2019-2020

Τομείς και ειδικότητες ΕΠΑΛ για το έτος 2019-2020

Αριθμ. Φ20/63868/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος B 1515/07.05.2019
Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του νόμου 4386/2016 (Α 83) για το σχολικό έτος 2019-2020
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των Τομέων Β ́ τάξης και των Ειδικοτήτων Γ ́ και Δ ́ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2019-2020 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας υπουργικής απόφασης παύει να ισχύει

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τομείς και ειδικότητες ΕΠΑΛ