Τομείς και Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ του νόμου 4386/2016

Τομείς και Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ του νόμου 4386/2016

Καθορισμός των Τομέων Β ́ τάξης και των Ειδικοτήτων Γ ́ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2018-2019 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΑριθμ. Φ20/83241/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1890/24.05.2018
Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α 83).

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των Τομέων Β ́ τάξης και των Ειδικοτήτων Γ ́ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2018-2019 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: