Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών,στην εφαρμογή του Προγράμματος Εκρίζωσης του Μελιταίου Πυρετού,της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας- Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Τμήμα Κτηνιατρικής), που εδρεύει στην Φλώρινα, και συγκεκριμένα του εξής,ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
1 ΠΕ Κτηνιάτρων
1 ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής
1 ΥΕ Εργατών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας – Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Φλώρινας, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, υπόψιν κας Ερμιόνης Μπαϊραμίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23853-50427 και 50430 & fax 23853-50431).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 6/7/2014 έως και 15/7/2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/62Δ77ΛΨ-2Χ2/document

Πηγή: Δημοσιογραφικά – ydmed.gov.gr