Προκήρυξη διαγωνισμού για επιλογή Εισηγητών της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Εισηγητών, τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού

 

Αριθμ. 44986 – ΦΕΚ τεύχος Β 2218/06.05.2022
Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Εισηγητών, τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θέματα γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Επιλογής και λοιπά ζητήματα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Εισηγητών, τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τη ρύθμιση των θεμάτων της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Επιλογής καθώς και λοιπών ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011, ως εξής:

Άρθρο 1
Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Εισηγητών, τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού

1. Η προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή των προσώπων που θα περιληφθούν στον κατάλογο υποψήφιων για την επιλογή Εισηγητών, τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Με την προκήρυξη της παρ. 1 καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στον ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή των προσώπων που θα περιληφθούν στον κατάλογο υποψήφιων για την επιλογή Εισηγητών, τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατ’ ελάχιστον:

α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης,
β) Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
γ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α’ 39),
δ) οκταετή επαγγελματική ενασχόληση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, σε αντικείμενο συναφές με θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού,
ε) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3959/2011 και ιδίως από το άρθρο 12 αυτού.

3. Με την προκήρυξη της παρ. 1 καθορίζονται:
α) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό,
β) τα έγγραφα και τα αποδεικτικά μέσα για την τεκμηρίωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων,
γ) τα έγγραφα και τα αποδεικτικά μέσα για την τεκμηρίωση της απουσίας κωλύματος για το διορισμό Εισηγητή ή μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού και
γ) κάθε άλλο διαδικαστικό ζήτημα που αφορά στην διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Άρθρο 2
Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής

Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με βαθμό Α’, καθώς και ο αναπληρωτής του, με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως