Πρόσληψη προσωπικού από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων

Πρόσληψη προσωπικού από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το 1ο υποέργο «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας – Φάση Α» του έργου «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας – Φάση Α» που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση στην αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάδειξη κλασικών-ελληνιστικών και ρωμαϊκών μνημείων. 1 Ελευσίνα

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση στην αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάδειξη κλασικών-ελληνιστικών και ρωμαϊκών μνημείων και εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία 3-Δ ψηφιακών μοντέλων & ορθοφωτογραφιών με χρήση ειδικών λογισμικών. 1 Ελευσίνα

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων μνημείων. 1 Ελευσίνα

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων μνημείων και εμπειρία σε έργα κατασκευής ωμοπλινθοδομών . 1 Ελευσίνα

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. που υλοποιούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας. 1 Αθήνα

ΔΕ Μαρμαροτεχνίτες με εξειδίκευση σε αναστηλώσεις αρχαίων μνημείων. 2 Ελευσίνα

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα που περιλαμβάνουν χειρισμό βαρέων φορτίων με παραδοσιακές διατάξεις εργοταξίου και εμπειρία σε γενικές οικοδομικές εργασίες. 4 Ελευσίνα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πλ. Καρύτση 12 – 10561 Αθήνα, (τηλ. επικοινωνίας: 210 32.32.922),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. ( http://www.culture.gr ), ήτοι από τις 26-09- 2018 έως και τις 2-10-2018 και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (από 08:30 έως 14:00).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (άρθρο 20 παρ.7 του Ν. 2738/1990).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Το κείμενο της προκήρυξης