Περιορισμός του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής

Αριθμ. Οικ.45858/1799/Φ150 – ΦΕΚ Β 2359 – 20.09.2013

Περιορισμός του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Εθνικής και Περιφερειακής κάλυψης και καθορισμός του είδους της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 4070/2012.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.3 του άρθρου 23 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/2012).
2. To N. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ιντερνέτ και Τηλεόραση» (ΦΕΚ 169/Α΄/2013).
3. Το Ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», (ΦΕΚ 93/Α΄/20-04-2011).
4. Tο Ν. 3592/2007, «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 161/Α΄/2007), και ιδίως το άρθρο 13 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του Ν. 4070/2013, (ΦΕΚ 82/Α΄/2012).
5. Το Π.Δ. 293/1999 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
7. Την παράγραφο 5 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
8. Την υπ’ αριθμ. 329 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1655/4-7-2013) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου».
9. Την υπ’ αριθμ. 15715/9-8-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση φάσματος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)» (ΦΕΚ 1956/Β΄/12-8-2013).
10. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία ? Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.)» (ΦΕΚ 1414/Β΄/11-6-3013).
11. Την υπ’ αριθμ. 27294/796/Φ150/5-6-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Οριστική παύση των εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με αναλογικό τρόπο» (ΦΕΚ 1500/Β΄/20-6-2013), στην οποία ορίζεται η 1/10/2014 ως ημερομηνία οριστικής παύσης αναλογικών εκπομπών.
12. Την υπ’ αριθμ. 42800/5-10-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Επικρατείας «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος» (ΦΕΚ 2704/Β΄/5-10-2012).
13. Την υπ’ αριθμ. 20490/525 (Β΄ 1444/2.5.2012) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)», όπως εκάστοτε ισχύει.
14. Την υπ’ αριθμ. 21161/12-8-2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Επικρατείας «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή» (ΦΕΚ 1680/Β΄/2008) όπως εκάστοτε ισχύει.
15. Την υπ’ αριθμ. 700/1/29.08.13 απόφαση της ΕΕΤΤ «Εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τον Περιορισμό και τη Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής.
16. Το γεγονός ότι στο κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ (απόφαση της ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. 691/1/24-5-2013) προτείνεται η δημιουργία 13 Περιφερειακών Ζωνών (ΠΖ). Ειδικότερα, κάθε Περιφερειακή Ζώνη αποτελείται από τις αντίστοιχες Περιοχές Απονομής, ενώ κάθε Περιφερειακή Ζώνη αποτελεί περιοχή εξυπηρέρησης (service area) του περιφερειακού δικτύου.
17. Το γεγονός ότι ως προέκυψε από τα οικονομικά στοιχεία που εμπεριέχονται στο κείμενο δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, ο αυξημένος αριθμός πολυπλεκτών ανά δίκτυο και κέντρο εκπομπής, δημιουργεί σημαντικές οικονομίες κλίμακας για το πάροχο δικτύου ενώ μειώνει το τελικό κόστος που μετακυλίεται στο πάροχο περιεχομένου. Αντιθέτως στην περίπτωση χρήσης μικρού αριθμού πολυπλεκτών ανά δίκτυο και κέντρο εκπομπής, αυξάνεται το κόστος παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών καθιστώντας τα προς διάθεση στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού αντίστοιχα δικαιώματα λιγότερο ελκυστικά. Επιπλέον από το κείμενο δημόσιας διαβούλευσης προκύπτει ότι λόγω του υψηλού κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας του δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής είναι αμφίβολη η οικονομική βιωσιμότητα δύο διακριτών δικτύων στην ίδια Περιφερειακή Ζώνη. Συνεπώς προτείνεται από την ΕΕΤΤ η χορήγηση ενός (1) δικαιώματος με τέσσερεις (4) διαύλους εθνικής κάλυψης και ο περιορισμός σε δεκατρία (13) των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιφερειακής κάλυψης, ένα (1) για κάθε μία από τις δεκατρείς (13) περιφερειακές ζώνες, προκειμένου να περιοριστεί το συνολικό κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων.
18. Το γεγονός ότι το ραδιοφάσμα είναι σπάνιος πόρος και η χορήγηση του για χρήση πρέπει να εξασφαλίζει βιώσιμα δίκτυα και επαρκή ανταγωνισμό.
19. Το γεγονός ότι από τη απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

1. Τον περιορισμό σε ένα (1) των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής κάλυψης, σύμφωνα με τον Πίνακα-1 του Παραρτήματος.

2. Στην περίπτωση που η διαδικασία χορήγησης του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής κάλυψης αποδειχθεί άγονη, τότε η ΕΕΤΤ επαναπροκηρύσσει νέο διαγωνισμό για χορήγηση τεσσάρων (4) δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής κάλυψης, ένα (1) για κάθε εθνική πολυπλεξία, σύμφωνα με τον Πίνακα-1 του Παραρτήματος.

3. Τον περιορισμό σε δεκατρία (13) των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής περιφερειακής κάλυψης, ένα (1) δικαίωμα για κάθε μία από τις προτεινόμενες περιφερειακές ζώνες, σύμφωνα με τον Πίνακα-2 του Παραρτήματος.

4. Ορίζει τα εξής:
α) Η χρονική διάρκεια των ως άνω δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων καθορίζεται στα δεκαπέντε (15) έτη.

β) Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται με διαδικασία ανοικτής δημοπρασίας. Οι ειδικότεροι όροι της διαδικασίας για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων θα προσδιορισθούν περαιτέρω από την ΕΕΤΤ, στη σχετική προκήρυξη της διαδικασίας χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Παράρτημα
ΠΙΝΑΚΑΣ-1 : Δίαυλοι Ραδιοσυχνοτήτων Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής κάλυψης
Περιοχές Απονομής (Allotments)
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42800/2012 κοινή υπουργική απόφαση Δίαυλοι
Σ1 Σ2 Σ3 Σ4
1 EVROS 32 35 47 50
2 PLAKA 27 30 33 36
3 THASSOS 23 37 41 44
4 PAGGAIO 28 32 40 45
5 THESSALONIKI 27 30 43 48
6 XALKIDIKI 31 34 46 49
7 FLORINA 26 32 40 44
8 METAKSAS 28 29 39 41
9 IOANNINA 25 30 34 49
10 THESPROTIA 22 26 41 45
11 KERKYRA 30 34 42 53
12 LARISSA 35 38 42 45
13 AKARNANIKA 27 28 39 43
14 VOLOS 26 29 41 44
15 LAMIA 33 35 42 46
16 KARPENISI 26 29 36 37
17 AINOS 22 33 45 57
18 PATRA 25 31 35 42
19 KORINTHOS 29 41 47 48
20 ATTIKI (SFN-1) 22 27 30 40
21 ATHINA (SFN-2) 24 31 34 36
22 PYRGOS 30 38 47 49
23 TRIPOLI 23 24 42 45
24 NAFPLIO 35 39 53 55
25 KALAMATA 31 32 43 44
26 SPARTI 25 27 36 40
27 WEST CRETE 31 34 46 49
28 CENTRAL CRETE 25 37 41 44
29 EAST CRETE 28 31 36 38
30 DODEKANISA 24 26 37 39
31 KYKLADES (SFN-1) 29 37 43 46
KYKLADES (SFN-2) 33 39 47 51
32 SAMOS 31 34 36 38
33 LESVOS 25 33 42 46
34 KASTELLORIZO 27 33 41 49

ΠΙΝΑΚΑΣ-2 :

Δίαυλοι Ραδιοσυχνοτήτων ανά Δικαίωμα Χρήσης για την ανάπτυξη δικτύων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για κάθε Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ)

Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων ανά Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ) Περιοχή Απονομής (Allotment) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42800/2012 κοινή υπουργική απόφαση

Πλήθος πολυπλεκτών προς αδειοδότηση Δίαυλοι

ΠΖ-1 1 1 51
2 2 43 48
3 2 47 51
4 2 52 53
ΠΖ-2 5 2 55 56
ΠΖ-3 6 1 50
ΠΖ-4 7 1 47
8 2 50 54
ΠΖ-5 9 1 52
10 1 48
11 1 54
13 1 46
17 1 59
ΠΖ-6 18 1 44
19 2 51 56
22 1 52
23 1 50
24 1 58
25 1 48
26 1 52
ΠΖ-7 12 1 52
14 1 47
ΠΖ-8 15 1 53
16 1 47
ΠΖ-9 20 3 45 52 54
21 3 38 49 50
ΠΖ-10 27 1 54
28 1 55
29 1 40
ΠΖ-11 30 2 41 42
32 1 44
34 2 51 53
ΠΖ-12 31 (SFN1) 1 48
31 (SFN2) 53
ΠΖ-13 33 1 53

Σημείωση: Στις περιοχές απονομής όπου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42800/2012 κοινή υπουργική απόφαση, υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμοι δίαυλοι πέρα των οριζομένων στον ανωτέρω Πίνακα-2, οι δίαυλοι αυτοί δύνανται να αντικαταστήσουν άλλους διαύλους κατά την εναρμόνιση των δικτύων, εφόσον αυτό είναι τεχνικά αναγκαίο ή να χορηγηθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασης επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ