Τράπεζες Κρυοσυντήρησης. Ίδρυση και λειτουργία

Τράπεζες Κρυοσυντήρησης

Αριθμ. Oικ 6901 – ΦΕΚ B 2639 – 08.12.2015
Ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και Προϋποθέσεις.

Σκοπός των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης είναι η συντήρηση, η διάθεση ανθρώπινων γαμετών, ωοθηκικού και ορχικού υλικού και ζυγωτών και γονιμοποιημένων ωαρίων, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο της ΙΥΑ

Η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης ιδρύεται και λειτουργεί με άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ), η οποία ελέγχει αν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις


Αριθμ. 307
Όροι διασύνδεσης των ΜΙΥΑ σε περιπτώσεις επιπλοκών.
Αριθμ. 304
Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης υπηρεσιών, κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων.
Αριθμ. 306
Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.