Προδιαγραφές υγρών κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ)

Αριθμ. 349/2012 – ΦΕΚ Β 2988 – 22.11.2013

Προδιαγραφές υγρών κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιμων για χρήση και συμπυκνωμένων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα υπ’ αριθμ. οικ. 30/005/613/12-09-2012 και 30/005/632/10-09-2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995).
3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 391/Α/1929).
4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165/Α/1988 και 229/Α/1989).
5. Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006Α/6-8-1992 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 517/Β/1992).
6. Τις διατάξεις του νόμου 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».(ΦΕΚ 173/Α/2013).
7. Το Π.Δ 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/Ε.Κ και 98/48/Ε.Κ.» (ΦΕΚ 28/Α/2001)
8. Την τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με την Ε.Ε., από 01.01.1996, με την απόφαση 1/1995 του Συμβουλίου Σύνδεσης Ε.Κ.- Τουρκίας (L 35/13.02.1996), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1/2006 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας Ε.Ε.-Τουρκίας (L 265/26.09.2006).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ156/Α/1997)
10. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν.4072 /2012 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 86/Α/2012).
11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/2009).
12. Το Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).
13. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ141/Α/2012).
14. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) -Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα» (Α΄ 152).
15. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
16. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ2574/Β/24.09.2012).
17. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 /26.06.2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β/04.07.2013).
18. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β/28.01.2013).
19. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 349/2012 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11/02/2013 και η οποία έχει ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε τις «Προδιαγραφές υγρών κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιμων για χρήση και συμπυκνωμένων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η καθιέρωση προδιαγραφών, λοιπών απαιτήσεων και μεθόδων δοκιμών όλων των τύπων υγρών κυκλώματος ψύξης έτοιμων για χρήση και συμπυκνωμένων που προορίζονται για χρήση (μετά από κατάλληλη αραίωση για τα συμπυκνωμένα) στο κύκλωμα ψύξης όλων των τύπων υγρόψυκτων μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ).

Άρθρο 2
Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών
Α. Συμπυκνωμένα υγρά κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ
Α.1 Γενικές απαιτήσεις συμπυκνωμένων υγρών κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ
Ο σκοπός των προϊόντων αυτών είναι η χρήση τους στο κύκλωμα ψύξης των ΜΕΚ μετά από κατάλληλη αραίωση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπαγωτική και αντιδιαβρωτική προστασία των κινητήρων.
Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής παρασκευάζονται και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον πρότυπο British Standard (BS) 6580.
Α.2 Ενδείξεις συσκευασίας συμπυκνωμένων υγρών κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ
Όλες οι ενδείξεις στη συσκευασία, όπως αυτές προβλέπονται στη φράση 13 και το παράρτημα Α του ανωτέρω προτύπου αναγράφονται και στην ελληνική γλώσσα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 13 b) του προτύπου BS 6580, η συσκευασία επισημαίνεται με τον τίτλο
«ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ
ΜΕΚ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ BS 6580»
Η πληροφοριακή επισήμανση e) του παραρτήματος Α του προτύπου BS 6580 καθίσταται υποχρεωτική.
Στη συσκευασία αναγράφεται ο τύπος του υγρού κυκλώματος ψύξης (π.χ. Organic Acid Technology) με φράσεις ή σύμβολα, σύμφωνα με καθιερωμένες πρακτικές από κατασκευαστές τέτοιων προϊόντων ή οχημάτων, έτσι ώστε να αποφεύγεται εσφαλμένη ανάμιξη προϊόντων που δεν είναι συμβατά μεταξύ τους.
Στη συσκευασία αναγράφεται η ποσότητα του περιεχομένου σε λίτρα.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν καταργούν ούτε τροποποιούν άλλες διατάξεις σχετικές με επισήμανση προϊόντων.
Β. Υγρά κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ έτοιμα για χρήση
Β.1 Γενικές απαιτήσεις υγρών κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ έτοιμων για χρήση.
Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής παρασκευάζονται από ανάμιξη των αντίστοιχων συμπυκνωμένων προϊόντων με νερό που είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις ποιότητας του προτύπου ASTM D 3306, όπως προβλέπεται στο πρότυπο BS 6580, ή είναι ισοδύναμης σύνθεσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπαγωτική και η αντιδιαβρωτική προστασία των κινητήρων. Τα προϊόντα αυτά είναι έτοιμα για χρήση και δεν απαιτούν περαιτέρω αραίωση πριν τη χρήση.
Β.2 Ποιοτικές απαιτήσεις υγρών κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ έτοιμων για χρήση.
Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής είναι σύμφωνα με τις ποιοτικές απαιτήσεις του πίνακα 1.
Πίνακας 1: Ποιοτικές απαιτήσεις για υγρά κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ έτοιμα για χρήση.
Ιδιότητα Όρια Μέθοδος ελέγχου
Σημείο Πήξεως max -15°C Η προβλεπόμενη στο BS 6580
Χαρακτηριστικά αφρισμού (α) »
Σταθερότητα έναντι σκληρότητας ύδατος (α) »
Απώλεια μάζας σε υάλινη συσκευή εν θερμώ (α) »
Ρυθμός διάβρωσης
κράματος αλουμινίου σε συνθήκες μεταφοράς θερμότητας (α) »
(α) όπως προβλέπεται στο BS 6580

Όλες οι εξετάσεις του πίνακα 1 θα γίνονται στο δείγμα «ως έχει» με τη μέθοδο και τα οριζόμενα στο πρότυπο BS 6580.
Β.3 Ενδείξεις συσκευασίας υγρών κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ έτοιμων για χρήση
Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής φέρουν στη συσκευασία τις εξής ενδείξεις:
1. Το είδος του περιεχομένου (Υγρό κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ έτοιμο για χρήση) και η ποσότητα σε λίτρα.
2. Το σημείο πήξεως.
3. Όλες τις ενδείξεις που προβλέπονται στο BS 6580 και αφορούν τα εν λόγω προϊόντα και ειδικότερα η συσκευασία θα είναι εμφανώς επισημασμένη με τη φράση
«Από συμπυκνωμένο υγρό κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ σύμφωνο με το BS 6580»
4. Συνίσταται η αναγραφή των πληροφοριακών ενδείξεων του παραρτήματος Α του BS 6580, από τις οποίες η πληροφοριακή επισήμανση e) καθίσταται υποχρεωτική.
5. Ο τύπος του υγρού κυκλώματος ψύξης (π.χ. Organic Acid Technology) με φράσεις ή σύμβολα σύμφωνα με καθιερωμένες πρακτικές από κατασκευαστές τέτοιων προϊόντων ή οχημάτων, έτσι ώστε να αποφεύγεται εσφαλμένη ανάμιξη προϊόντων που δεν είναι συμβατά μεταξύ τους.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν καταργούν ούτε τροποποιούν άλλες διατάξεις σχετικές με επισήμανση προϊόντων.

Άρθρο 3
Μεταβατική περίοδος
Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία κατά τρόπο αποδεδειγμένο έχουν παραχθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 2, μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως τρία έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ρήτρα Αμοιβαίας Αναγνώρισης
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν απαγορεύεται, ούτε περιορίζεται ούτε αποτρέπεται η διάθεση στην ελληνική αγορά υγρών κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ συμπυκνωμένων και έτοιμων για χρήση που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας.
Υγρά κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ συμπυκνωμένα και έτοιμα για χρήση, τα οποία έχουν παρασκευασθεί νομίμως ή και διατεθεί στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή χώρες ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ ή στην Τουρκία, μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο στην Ελλάδα, όταν έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα με τεχνικά πρότυπα, κανόνες ή και διαδικασίες παρασκευής και ελέγχου που ανταποκρίνονται δεόντως και ικανοποιητικά στις λειτουργικές απαιτήσεις μηχανών εσωτερικής καύσης σχεδιασμένων να λειτουργούν με προϊόντα της κατηγορίας αυτής και που αποδεδειγμένα εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν:
Οι αποφάσεις ΑΧΣ α) 28/1995, ΦΕΚ 553/Β/1995 και β) 925/1981, ΦΕΚ 48/Β/1982.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ
Τα μέλη: Γ. Σιαμαντάς, Δ. Τσίπη, Σ. Αντωνιάδου, Ε. Δήμα, Κ. Μαγουλάς, Χ. Παπαχρήστου Ι. Σιταράς.»

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ