Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας – 3 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας που εδρεύει στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, 83300 Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου ∆υναµικού υπόψιν κας Ζηκούδη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2275350212).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ικαρίας, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.