Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Σαλαμίνας

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Σαλαμίνας

Καθορίζεται ο αριθμός των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του δήμου Σαλαμίνας

Αριθμ. 2132 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 181/30.01.2020
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Σαλαμίνας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε

α. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας, σε δύο (2) άτομα.

β. Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Η πρακτική άσκηση θα ξεκινά την 1η Μαρτίου και την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

γ. Τη μηνιαία αποζημίωσή τους, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.
2. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαλαμίνας.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκούμενου, γ) στοιχεία επικοινωνίας  (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Σαλαμίνας με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

3. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων, σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου καθώς και της απασχόλησης των υποψηφίων δικηγόρων, είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου

4. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως