Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ 34 πτυχιούχων στην ΚτΠ

Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ 34 πτυχιούχων στην ΚτΠ

Προκήρυξη πλήρωσης 34 θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)

Γνωστοποιείται ότι εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η υπ’ αριθ. 7473 Προκήρυξη (ΦΕΚ 32/18-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, που μπορεί να ανανεώνεται μόνο μια φορά, σύμφωνα με το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265 Τεύχος Α΄ 2014), όπως ισχύει, της Εταιρείας ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ) Α.Ε.

Το ΦΕΚ της Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα της ΚτΠ Α.Ε., και του ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ) Α.Ε.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα κύρια προσόντα (υποχρεωτικά), να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ Α.Ε.) και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Χανδρή 3 Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. (ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στην Προκήρυξη για πρόσληψη στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΚτΠ Α.Ε. (www.ktpae.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 5 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο έως και 14 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Αριθμ. 7473 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 32/18.08.2020
Προκήρυξη πλήρωσης τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριετούς διάρκειας, οι οποίες μπορεί να ανανεώνονται
μια μόνο φορά, στην εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας (Κτπ) Α.Ε., σύμφωνα με το ν. 4314/2014 (Α΄ 265), όπως ισχύει.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ) 

Προκηρύσσει

Την πλήρωση τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, οι οποίες μπορεί να ανανεώνονται μία μόνο φορά, σύμφωνα με το ν. 4314/2014 (Α΄ 265), όπως ισχύει.

Αιτήσεις από 5.9.2020 έως 14.9.2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Έργων 21 θέσεις

Στέλεχος Τμήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνικής 1 θέση

Στέλεχος Τμήματος Εταιρικής Πληροφοριακής Υποστήριξης 2 θέσεις

Στέλεχος Τμήματος Λογιστηρίου 2 θέσεις

Στέλεχος Τμήματος Συμβάσεων 1 θέση

Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού και Χρηματορροών 1 θέση

Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας 1 θέση

Στέλεχος Πρωτοκόλλου και Αρχείου 1 θέση

Στέλεχος Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εταιρικής Επικοινωνίας 3 θέσεις

Στέλεχος Διεύθυνσης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων 1 θέση

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 34

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα κύρια προσόντα (υποχρεωτικά), να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ Α.Ε.) και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Χανδρή 3 Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. (ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 5.9.2020 και λήγει στις 14.9.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Αριθμ. 7473 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 32/18.08.2020
Προκήρυξη πλήρωσης τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριετούς διάρκειας, οι οποίες μπορεί να ανανεώνονται
μια μόνο φορά, στην εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας (Κτπ) Α.Ε., σύμφωνα με το ν. 4314/2014 (Α΄ 265), όπως ισχύει