Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων

Aριθ. 52891 – ΦΕΚ Β 2446 – 30.09.2013

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής – Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β με α/α 199 «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» της 9ης Ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» του παραρτήματος ΙΧ της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν υπάγονται άλλα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τα έργα και τις δραστηριότητες αυτές, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να ακολουθήσει τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4014/2011 (Α΄ 209) και μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων σχετικών αποφάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8, τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου.

3. Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον προσδιορισμό όλων των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ
Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας είναι η υπηρεσία η οποία χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 455/1976 και π.δ. 78/1988, όπως ισχύουν ήτοι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εντός των ορίων της οποίας προβλέπεται να υλοποιηθεί το έργο.

Άρθρο 3
Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ
1. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ. Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής ορίζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

2. Στην περίπτωση νέας δραστηριότητας, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας ίδρυσης.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 συμπληρώνει το έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των οριζόμενων στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Εφόσον οι ΠΠΔ προσαρτώνται στην άδεια ίδρυσης με τη συμπλήρωση του εντύπου του Παραρτήματος Β, ενσωματώνονται στη συνέχεια, με το ίδιο έντυπο, και στην άδεια λειτουργίας χωρίς να απαιτείται εκ νέου δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.

4. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων, για τις οποίες μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας προβλέπονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράμματα, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

5. Σε περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ δεν είναι συμπληρωμένη σε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πεδία της ή σε περιπτώσεις που δεν έχουν επισυναφθεί σε αυτή τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας, η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών με έγγραφό της προσδιορίζει στο φορέα της δραστηριότητας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και δικαιολογητικά.

6. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της Δήλωσης Υπαγωγής, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντίκειται στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης ή υπάρχει αρνητικό πόρισμα Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης ή ότι το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, εντός 15 εργάσιμων ημερών ενημερώνει εγγράφως το φορέα της δραστηριότητας και αναστέλλει την έκδοση της κατά περίπτωση σχετικής άδειας.

7. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του φορέα της δραστηριότητας κατά το ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση ανακριβούς ή ψευδούς δήλωσης ο φορέας της δραστηριότητας υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) και η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ δεν είναι νόμιμη. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί κυρώσεων του ν.1650/86 όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά

1. Η Δήλωση Υπαγωγής της Εγκατάστασης σε ΠΠΔ συνοδεύεται από τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1.1. Για νέες δραστηριότητες, που πρόκειται να υλοποιηθούν σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών, υποβάλλονται:

1.1.α. Η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν.4014/11, εφόσον η περιοχή υλοποίησης της δραστηριότητας εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, οπότε ακολουθείται η διαδικασία υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.

1.1.β. Οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, προκειμένου τα τυχόν μέτρα, όροι και περιορισμοί που τίθενται σε αυτές να εντάσσονται στις ΠΠΔ, εφόσον το γήπεδο ή το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή που εμπίπτει στις διατάξεις του ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως εκάστοτε ισχύει.

1.1.γ. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 998/79.

1.2. Για υφιστάμενες δραστηριότητες για τις οποίες εκδόθηκε απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, αντίγραφο της ΑΕΠΟ μαζί με τυχόν απόφαση ανανέωσης ή τροποποίησής της.

2. Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται στον φάκελο έκδοσης των κατά περίπτωση αδειών, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων θα αποτελούν οι ΠΠΔ, αυτά δεν απαιτείται να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια ισχύος
1. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ έχει τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα.

2. Σε περίπτωση μεταβολής των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας και εφόσον η δραστηριότητα εξακολουθεί να υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλλει νέα δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας.

3. Σε περίπτωση που λόγω μεταβολής των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας, αυτή κατατάσσεται πλέον στην Κατηγορία Α (υποκατηγορίες Α1 και Α2) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, ακολουθούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης που ορίζονται στον ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 6
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
1. Στα Παραρτήματα Γ1, Γ2 και Γ3, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, περιλαμβάνονται οι ΠΠΔ που εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

2. Τυχόν πρόσθετες ή άλλες ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που επιβάλλονται στις δραστηριότητες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις (α) έως και (γ) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 κατισχύουν των δεσμεύσεων των Παραρτημάτων Γ1, Γ2, Γ3 ως ειδικότεροι, όταν αφορούν στο ίδιο αντικείμενο.

3. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να τηρεί τις ΠΠΔ στις οποίες έχει υπαχθεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας της δραστηριότητας.

4. Ο φορέας της δραστηριότητας φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους, ανεξαρτήτως των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

5. Σε κάθε περίπτωση ο φορέας του έργου οφείλει να συμμορφώνεται με το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν.4014/2011 (Α΄ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας.

2. Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και διαθέτουν ΑΕΠΟ, υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα με δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες που απαιτούν τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, η υπαγωγή σε ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ.

3. Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και διαθέτουν Περιβαλλοντικούς Όρους ως μέρος της ΑΕΠΟ άλλης εγκατάστασης, η οποία ανήκει και αυτή στην κατηγορία Β, ισχύουν μέχρι τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ. Στη συνέχεια οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να υπαχθούν ξεχωριστά σε ΠΠΔ, από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας τα παραρτήματα Α, Β και Γ1,Γ2 και Γ3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως ισχύει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Κατάλογος εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ1, Γ2, Γ3: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των παρόντων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους.
2. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2.1 ΓΕΝΙΚΑ
2.1.1 Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου, ανάλογα με το είδος του συνεργείου, να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.Δ. 78/1988 (Α΄ 34), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του άρθρου 10 του Ν. 3897/2010 (Α΄ 208) και της υπουργικής απόφασης 41871/3068/2010 (Β΄ 1519), όπως εκάστοτε ισχύουν.
2.1.2 Πριν από κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς.
2.1.3 Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέμβασης του έργου μέσω κατάλληλης περίφραξης, ώστε να μην είναι δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρμόδιων ατόμων και να διασφαλίζεται η πραγματοποίηση των εργασιών εντός του περιφραγμένου χώρου.
2.1.4 (α) Να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία του εργοταξίου και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων υλικών κατά την διάρκεια της κατασκευής του.
(β) Να κατασκευαστεί το σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών έργων ώστε κατά την λειτουργία του έργου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβριων) και να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.
2.1.5 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.
2.1.6 Να μην πραγματοποιείται αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο του έργου χωρίς προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή.
2.1.7 Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας.
2.1.8 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων (εργοταξιακά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.
2.1.9 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες να διακοπούν αμέσως προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα. Από τα αποτελέσματα της θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2.1.10 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου:
(α) να απομακρυνθούν άμεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των εργοταξιακών χώρων.
(β) να απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και η διαχείρισή τους να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
(γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου.
2.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
2.2.1 Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων κατά την διάρκεια των εργασιών, κατ΄ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:
• Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής, των αποθηκευμένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους.
• Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους.
• Το ύψος πτώσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση χαλαρών δομικών υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό.
2.3 ΘΟΡΥΒΟΣ & ΔΟΝΗΣΕΙΣ
2.3.1 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. Κατ΄ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:
α) Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 37393/2003 (Β΄ 1418) και στην κοινή υπουργική απόφαση 9272/2007 (Β΄ 286), όπως εκάστοτε ισχύουν.
β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες χρήσεις (όπως νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες κλπ.) να τηρούνται επιπλέον τα κάτωθι:
β.1) Να μην λαμβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
β.2) Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημάτων του εργοταξίου με σκοπό την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω ηχοπροστασία από θορυβώδη μηχανήματα ή εργασίες να χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση κατάλληλες ηχοπροστατευτικές διατάξεις (ηχοπετάσματα κ.λπ.)
β.3) Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων του εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται.
2.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ
2.4.1 Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να συλλέγονται σε κατάλληλο χώρο ή/και σε κατάλληλους περιέκτες εντός του εργοταξίου, εφαρμόζοντας διαλογή των υλικών στην πηγή όπου είναι εφικτό.
2.4.2 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, όπως π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/ τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών κλπ, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής.
2.4.3 Tυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 36259/2010 (Β΄ 1312), όπως εκάστοτε ισχύει.
2.4.4 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003 (Β΄1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
2.4.5 Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α΄179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
2.4.6 Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των στερεών αποβλήτων αστικού τύπου. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο συλλογής απορριμμάτων του οικείου ΟΤΑ με ευθύνη του φορέα του έργου.
2.4.7 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β΄ 383) και του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
2.4.8 Στην περίπτωση που τα απόβλητα αυτά πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται προσωρινά εντός του εργοταξίου, να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του εργοταξίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/2006 (Β΄ 791) και στον Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3.1 ΓΕΝΙΚΑ
3.1.1 Ανάλογα με το είδος του συνεργείου να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.Δ. 78/1988 (Α΄ 34), του Π.Δ. 163/2009 (Α΄ 201), της κοινής υπουργικής απόφασης οικ.41647/2861/2008 (Β΄ 1543), και της υπουργικής απόφασης 41871/3068/2010 (Β΄ 1519), όπως εκάστοτε ισχύουν.
3.1.2 Οι χώροι κίνησης/στάθμευσης των οχημάτων εντός των ορίων του γηπέδου του έργου να είναι ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι.
3.1.3 Οι μη δομημένοι χώροι του συνεργείου να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά). Να υπάρχει μέριμνα για την αποψίλωση των χόρτων για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.
3.1.4 Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων, η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και η εναπόθεση υλικών ή αποβλήτων, στο πεζοδρόμιο, στο κατάστρωμα του δρόμου και γενικότερα εκτός του αδειοδοτημένου χώρου της εγκατάστασης.
3.1.5 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβριων) με την κατάλληλη συντήρηση των σχετικών τεχνικών έργων που βρίσκονται εντός του γηπέδου της δραστηριότητας, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.
3.1.6 Να μην πραγματοποιείται οποιαδήποτε εργασία πλύσης οχημάτων, εκτός εάν στο συνεργείο υπάρχει κατάλληλα αδειοδοτημένος χώρος για τον σκοπό αυτό.
3.1.7 Όλες οι εργασίες να πραγματοποιούνται αποκλειστικά στους προβλεπόμενους για αυτές ειδικούς χώρους.
3.1.8 Να γίνεται τακτικός έλεγχος και επιμελής συντήρηση, βάσει των σχετικών προδιαγραφών, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συνεργείου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και βέλτιστη λειτουργία του.
3.1.9 Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 11535/93 απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους ελαστικών, πλαστικών, ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον.
3.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
3.2.1 Να προβλέπεται επαρκής ανανέωση του αέρα με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού, ανάλογα με το είδος του συνεργείου, ώστε να μην υφίσταται ο κίνδυνος συσσώρευσης αέριων ρύπων (π.χ. ατμών βενζίνης, καυσαερίων, διαφεύγοντος υγραερίου κ.λπ.), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 9 του Π.Δ. 78/1988 (Α΄ 34) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 38/1996 (Α΄ 26) και εκάστοτε ισχύει. Η απόληξη του συστήματος εξαερισμού να τοποθετείται σε κατάλληλες θέσεις και ύψος, ώστε να μην προκαλεί όχληση στους περιοίκους ή περαστικούς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο κτιριοδομικό κανονισμό, όπως εκάστοτε ισχύει.
3.2.2 Στην περίπτωση που το συνεργείο διαθέτει λέβητα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων η λειτουργία του να είναι σύμφωνη με την υπουργική απόφαση 189533/2011 (Β΄ 2654), όπως εκάστοτε ισχύει, και να πραγματοποιούνται μετρήσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπών. Μία φορά ετησίως να γίνεται συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης και να λαμβάνεται φύλλο συντήρησης.
3.2.3 Στην περίπτωση που στο συνεργείο πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης συστημάτων κλιματισμού των οχημάτων, οι ελεγχόμενες ουσίες που περιέχονται στο σύστημα κλιματισμού να ανακτώνται με την βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης 37411/1829/Ε103/2007 (Β΄ 1827), .
3.2.4 Σε περίπτωση που στο συνεργείο εκτελούνται εργασίες βαφής:
(α) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 437/2005/2006 (Β΄ 1641) όσον αφορά τα προϊόντα βαφής.
(β) Ο θερμαινόμενος φούρνος βαφής να διαθέτει αγωγό απαερίων, η έξοδος του οποίου να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 8 μέτρων από παράθυρα ή εξωτερικές πόρτες των γειτονικών κτιρίων και το ύψος του απαγωγού να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα επάνω από το ανώτατο σημείο παραθύρων ή εξωτερικών θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 78/1988 (Α΄ 34), όπως εκάστοτε ισχύει.
(γ) Τα απαέρια του φούρνου βαφής πριν από την διοχέτευσή τους στην ατμόσφαιρα, να περνούν από κατάλληλο σύστημα αντιρρύπανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Π.Δ. 78/1988 (Α΄ 34), όπως εκάστοτε ισχύει.
(δ) Τα φίλτρα ή τα υγρά έκπλυσης των απαερίων του ανωτέρω συστήματος αντιρρύπανσης να αντικαθίστανται εγκαίρως, πριν τον κορεσμό τους, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος αντιρρύπανσης.
(ε) Το βαφείο, για τον περιορισμό των εκπομπών οργανικών διαλυτών και σκόνης στο περιβάλλον, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Π.Δ. 78/1988 (Α΄ 34), όπως εκάστοτε ισχύει, να διαθέτει τριβείο με διάταξη αναρρόφησης σκόνης, για ξηρό τρίψιμο χρωμάτων υποστρωμάτων και στόκων, χωρίς τη χρήση νερού, πιστόλια μεγάλου όγκου και χαμηλής πίεσης (high volume low pressure – HVLP) για μείωση του διασκορπισμού στην ατμόσφαιρα του προσπίπτοντος επί της επιφανείας των αυτοκινήτων υλικού βαφής και πλυντήριο κλειστού κυκλώματος για την πλύση των πιστολιών και των εξαρτημάτων βαφής.
(στ) Τα κουτιά των χρωμάτων, διαλυτών και υλικών προεργασίας να μη μένουν ανοιχτά μετά τη χρήση τους
3.2.5 Στην περίπτωση συνεργείου επιδιόρθωσης μικροφθορών αμαξωμάτων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων όπου εκτελούνται εργασίες βαφής:
(α) Να υπάρχει ειδικός χώρος βαφής των μικρής έκτασης επιφανειών των οχημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του Π.Δ. 78/88, όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 163/2009 (Α΄ 201) και ισχύει.
(β) Το πιστόλι βαφής ή ο αερογράφος να έχουν μέγιστη διάμετρο ακροφυσίου (beck) κατά μέγιστο όριο ενός (1) χιλιοστομέτρου, σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο Π.Δ.
(γ) Το πλυντήριο για τον καθαρισμό των πιστολιών βαφής και των εξαρτημάτων του αερογράφου να είναι κλειστού κυκλώματος με ειδικό ανακυκλούμενο υγρό καθαρισμού, σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο Π.Δ.
(δ) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 437/2005/2006 (Β΄ 1641), όσον αφορά τα προϊόντα βαφής.
3.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
3.3.1 Στην περίπτωση που η υδροδότηση της δραστηριότητας γίνεται από γεώτρηση, ο φορέας αυτής να εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού από τη Δ/νση υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 43504/2005 (Β΄1784), όπως εκάστοτε ισχύει.
3.4 ΘΟΡΥΒΟΣ & ΔΟΝΗΣΕΙΣ
3.4.1 Ο θόρυβος κατά την λειτουργία του συνεργείου να μην υπερβαίνει τα όρια του Π.Δ. 1180/1981 (Α΄ 293), όπως εκάστοτε ισχύει, μετρούμενος στα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου.
3.4.2 Να γίνουν οι απαραίτητες ηχομονώσεις ή/και τοποθέτηση κατάλληλων αντικραδασμικών βάσεων στο μηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος να μην υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα όρια.
3.4.3 Στην περίπτωση που στο συνεργείο πραγματοποιούνται εργασίες σφυρηλάτησης, αυτές να γίνονται αποκλειστικά εντός ειδικού ηχομονωμένου χώρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 78/88 (Α΄ 34), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του Π.Δ. 38/1996 (Α΄ 26) και εκάστοτε ισχύει.
3.4.4 Όλες οι εργασίες που προκαλούν θόρυβο να γίνονται με κλειστά παράθυρα και πόρτες.
3.5 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
3.5.1 Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος, υδάτινος αποδέκτης).
3.5.2 Η διαχείριση των όμβριων υδάτων να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κτιριοδομικό κανονισμό, όπως εκάστοτε ισχύει.
3.5.3 Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες που πραγματοποιούνται εντός του συνεργείου (λιπαντικά έλαια, καύσιμα, διαλύτες, υγρά μπαταρίας, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά, κορεσμένα υγρά έκπλυσης (βαφείο), υγρά πλύσης πιστολιών και εξαρτημάτων βαφής (βαφείο) κ.λπ.) να συλλέγονται ξεχωριστά σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών και να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για τη συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β΄ 383) και του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), καθώς και του Π.Δ. 82/2004 (Α΄ 64) για τα απόβλητα λιπαντικά έλαια, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών εντός του συνεργείου να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/2006 (Β΄ 791) και στον Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο χώρος αποθήκευσης εύφλεκτων αποβλήτων να βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από θέσεις εργασίας όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.
3.5.4 Εφόσον στην περιοχή εγκατάστασης του συνεργείου υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης, τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής να διοχετεύονται σε αυτό, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που επιβάλλονται από τον κανονισμό λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα αστικά λύματα να διοχετεύονται είτε σε, κατάλληλων διαστάσεων, σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 145116/2011 (Β΄ 354) όπως ισχύει, είτε σε στεγανή δεξαμενή και στη συνέχεια να διατίθενται σε νομίμως λειτουργούσα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.
3.5.5 Το δάπεδο των χώρων του συνεργείου να είναι στεγανό.
3.5.6 Σε περίπτωση διαρροών π.χ. καυσίμων, λιπαντικών, υγρών μπαταρίας κ.λπ. το υλικό να επικαλύπτεται άμεσα με κατάλληλο απορροφητικό μέσο, το οποίο πρέπει να απομακρύνεται μετά τον εμποτισμό του και να αντικαθίσταται με νέο. Εναλλακτικά ή επικουρικά η διαρροή να αντιμετωπίζεται με τη δημιουργία μικρών φραγμάτων. Για το σκοπό αυτό να υπάρχουν πάντα στο χώρο της εγκατάστασης όλα τα απαραίτητα υλικά (πριονίδι, άμμος, στουπιά κ.λπ.) και εξοπλισμός (π.χ. φτυάρια). Τα υλικά που προκύπτουν από την αντιμετώπιση των διαρροών να υφίστανται διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β΄ 383) και του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
3.5.7 Να μην απορρίπτονται στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων αστικού τύπου του συνεργείου οποιουδήποτε άλλου τύπου υγρά απόβλητα ή εκροές (καύσιμα, λιπαντικά, όμβρια ύδατα, κ.λπ.).
3.5.8 Στην περίπτωση που ο καθαρισμός του δαπέδου του συνεργείου γίνεται με χρήση νερού:
(α) Το συνεργείο να διαθέτει κατάλληλα διαστασιολογημένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
(β) Το σύστημα επεξεργασίας να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον ελαιολασποσυλλέκτη (βορβοροσυλλέκτη – ελαιοδιαχωριστή).
(γ) Το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας να ελέγχεται, να καθαρίζεται και να συντηρείται τουλάχιστον ετησίως ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη λειτουργία του.
(δ) Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα εναλλακτικά:
• να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική έγκριση του φορέα διαχείρισης του δικτύου
• να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούσα εγκατάσταση ή
• να διατίθενται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου, κατάλληλων διαστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 145116/2011 (Β΄ 354), όπως ισχύει
(ε) Η λάσπη και η ελαιώδης φάση από το σύστημα επεξεργασίας να παραδίδεται σε αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και να οδηγείται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση προς περεταίρω διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006
(Β΄ 383) και του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
(στ) Το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να διαθέτει στην έξοδο του φρεάτιο δειγματοληψίας, εφόσον τα επεξεργασμένα απόβλητα διατίθενται σε απορροφητικό βόθρο ή σε δίκτυο αποχέτευσης.
3.5.9 Στην περίπτωση που το συνεργείο δεν διαθέτει σύστημα συλλογής υγρών αποβλήτων, ο καθαρισμός του δαπέδου του συνεργείου να γίνεται χωρίς τη χρήση νερού.
3.6 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
3.6.1 Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου να συλλέγονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλων προδιαγραφών κάδους απορριμμάτων εντός του χώρου του σταθμού. Η αποκομιδή των αποβλήτων αυτών να γίνεται είτε από τα απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου Δήμου είτε από εταιρεία αδειοδοτημένη για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων του συγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 50910/ 2727/2003 (Β΄ 1909), το Ν. 2939/2001 (Α΄ 179) και το Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
3.6.2 Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στην περιοχή εγκατάστασης του συνεργείου, να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης για την χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό μέταλλο). Τα συλλεχθέντα απόβλητα υλικά συσκευασίας είτε να διατίθενται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης του οικείου Δήμου είτε να παραλαμβάνονται από εταιρείες συλλογής και μεταφοράς αδειοδοτημένες για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως εκάστοτε ισχύει.
3.6.3 Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα, όπως:
• χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές
• εξαντλημένοι καταλύτες
• συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών
• φίλτρα λαδιού
• απόβλητα (λάσπη, βαρέα σωματίδια, επιπλέουσες ελαιώδεις ουσίες) από τον καθαρισμό του συστήματος συλλογής και τη λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των αποβλήτων που προκύπτουν από το πλύσιμο των δαπέδων
• απόβλητα από διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών διαρροών
• κορεσμένα φίλτρα (βαφείο)
να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β΄ 383) και του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται προσωρινά εντός του συνεργείου, να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε χώρο του συνεργείου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/2006 (Β΄ 791) και στον
Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
3.6.4 Η διαχείριση των αποβλήτων (π.χ. απόβλητα συσσωρευτών, ελαστικών, καταλυτών και ανταλλακτικών οχημάτων) που εμπίπτουν στις διατάξεις του
Ν. 2939/2001 (Α΄179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
3.6.5 Τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα και ανταλλακτικά των οχημάτων να συγκεντρώνονται χωριστά στο χώρο του συνεργείου και να διατίθενται για ανάκτηση των υλικών τους ή ανακύκλωση, σύμφωνα με το
Π.Δ. 116/2004 (Α΄ 81), όπως εκάστοτε ισχύει.
3.6.6 Οι συσσωρευτές να συλλέγονται στον χώρο του συνεργείου, να καταγράφονται στο βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών οχημάτων και να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης 41624/2010 (Β΄ 1625), όπως εκάστοτε ισχύει.
3.6.7 Για τη διαχείριση των αποβλήτων ελαστικών οχημάτων που προκύπτουν από τις εργασίες επισκευών, να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 109/2004 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει.
3.6.8 Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117/04 (Α΄ 82) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (Α΄ 12).
3.6.9 Να τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύει, χρονολογικά αρχεία με τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων, την προέλευση τους και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους. Τα σχετικά αρχεία να τηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη.
3.6.10 Οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισης τους, να αποτυπώνονται στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, η οποία θα συντάσσεται με ευθύνη του φορέα του συνεργείου και θα υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές κατά τον μήνα Φεβρουάριο έκαστου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 13588/2006 (Β΄ 383) και στον Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
4.1 Να απομακρυνθεί πλήρως το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συνεργείου.
4.2 Η διαχείριση (α) υλικών και εξοπλισμού που μετά την παύση λειτουργίας του συνεργείου αποτελούν απόβλητα, (β) τυχόν υπολειμματικών ποσοτήτων καυσίμων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, υγρών φρένων, αντιψυκτικών υγρών, κλπ, (γ) αποβλήτων των συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και (δ) λοιπών αποβλήτων, να πραγματοποιηθεί ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003 (Β΄ 1909), κοινή υπουργική απόφαση 13588/725/2006 (Β΄ 383), κοινή υπουργική απόφαση 8668/2007 (Β΄287) καθώς και στους Ν. 2939/2001 (Α΄ 179) και Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των παρόντων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους.
2. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2.1 Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου, να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.Δ. 455/1976 (Α΄ 169), όπως εκάστοτε ισχύει.
2.2 Να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2.1 (πλην του εδαφίου 2.1.1) έως και 2.4 του παραρτήματος Γ1.
3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3.1 ΓΕΝΙΚΑ
3.1.1 Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.Δ. 455/1976 (Α΄ 169), όπως εκάστοτε ισχύει.
3.1.2 Να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στα εδάφια 3.1.2 έως και 3.1.9 του παραρτήματος Γ1.
3.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
3.2.1 Να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο εδάφιο 3.2.2 του παραρτήματος Γ1.
3.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
3.3.1 Να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο εδάφιο 3.3.1 του παραρτήματος Γ1.
3.4 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
3.4.1 Να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στα εδάφια 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4 έως και 3.5.9 του παραρτήματος Γ1.
3.4.2 Η διαχείριση των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (Α΄ 179), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα, Τα ΑΛΕ να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου/οικοπέδου της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (Β΄ 791) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
3.4.3 Η τάφρος αλλαγής λαδιών μεγάλων και βαρέων οχημάτων να είναι στεγανή και να διαθέτει κατάλληλη συλλεκτήρια διάταξη προκειμένου τα επιβαρυμένα όμβρια ύδατα να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με το εδάφιο 3.4.4.
3.4.4 Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τον καθαρισμό των χώρων του λιπαντηρίου (εφόσον γίνεται με τη χρήση νερού) καθώς και των τυχόν επιβαρυμένων όμβριων υδάτων να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο εδάφιο 3.5.8 του παραρτήματος Γ1.
3.5 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
3.5.1 Να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στα εδάφια 3.6.1 έως και 3.6.3, 3.6.9 και 3.6.10 του παραρτήματος Γ1.
4. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
4.1 Να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4.1 και 4.2.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ3
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των παρόντων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους.
2. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2.1 Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου, να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.Δ. 455/1976 (Α΄ 169), όπως εκάστοτε ισχύει.
2.2 Να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2.1 (πλην του εδαφίου 2.1.1) έως και 2.4 του παραρτήματος Γ1.
3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3.1 ΓΕΝΙΚΑ
3.1.1 Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.Δ. 455/1976 (Α΄ 169), όπως εκάστοτε ισχύει.
3.1.2 Να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στα εδάφια 3.1.2 έως και 3.1.9 του παραρτήματος Γ1.
3.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
3.2.1 Να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο εδάφιο 3.2.2 του παραρτήματος Γ1.
3.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
3.3.1 Να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο εδάφιο 3.3.1 του παραρτήματος Γ1.
3.4 ΘΟΡΥΒΟΣ & ΔΟΝΗΣΕΙΣ
3.4.1 Να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στα εδάφια 3.4.1 και 3.4.2 του παραρτήματος Γ1.
3.5 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
3.5.1 Να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στα εδάφια 3.5.1, 3.5.2 και 3.5.4 έως και 3.5.7 του παραρτήματος Γ1.
3.5.2 Να γίνεται παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού και τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του πλυντηρίου και να επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη προς αποφυγή απωλειών νερού.
3.5.3 Να χρησιμοποιείται εξοπλισμός πλύσης των οχημάτων που διασφαλίζει τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού, η λειτουργία του οποίου να προσαρμόζεται στις ανάγκες πλύσης κάθε οχήματος.
3.5.4 Στην περίπτωση που το πλυντήριο διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης του νερού πλύσης των οχημάτων, το σύστημα αυτό να ελέγχεται, να καθαρίζεται και να συντηρείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη λειτουργία του.
3.5.5 Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων από το πλύσιμο των οχημάτων να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο εδάφιο 3.5.8 του παραρτήματος Γ1.
3.6 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
3.6.1 Να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στα εδάφια 3.6.1 έως και 3.6.3, 3.6.9 και 3.6.10 του παραρτήματος Γ1.
4. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
4.1 Να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4.1 και 4.2.

Άρθρο 9
Ηλεκτρονική διαχείριση ΠΠΔ
Οι διαδικασίες της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης δύνανται να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 18 του Ν. 4014/2011.»

Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ