Νόμος 4759/2020. Χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία

Νόμος 4759/2020. Χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία

Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας με τον νόμο 4759/2020

 

Νόμος 4759/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 245/09.12.2020
Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Ορισμοί – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4447/2016
Άρθρο 3 Εθνική Χωρική Στρατηγική – Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4447/2016
Άρθρο 4 Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας – Τροποποίηση των παρ. 1, 4, 5, 7 και 9 του άρθρου 4 του ν. 4447/2016
Άρθρο 5 Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.) – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4447/2016
Άρθρο 6 Χωροταξικός σχεδιασμός – Τροποποίηση του τίτλου του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4447/2016
Άρθρο 7 Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4447/2016
Άρθρο 8 Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 5, 9, 11 και 12 του άρθρου 6 του ν. 4447/2016
Άρθρο 9 Πολεοδομικός Σχεδιασμός – Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4447/2016
Άρθρο 10 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια – Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 11 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 4447/2016
Άρθρο 12 Οριοθέτηση οικισμών
Άρθρο 13 Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4447/2016
Άρθρο 14 Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Συντονιστής
Άρθρο 15 Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4447/2016
Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4447/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Άρθρο 17 Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 18 Πεδίο εφαρμογής του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4546/2018
Άρθρο 19 Ορισμοί – Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 4546/2018
Άρθρο 20 Στόχοι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4546/2018
Άρθρο 21 Θέσπιση και εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4546/2018
Άρθρο 22 Εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο και δομή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 4546/2018
Άρθρο 23 Ελάχιστες απαιτήσεις για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό – Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4546/2018
Άρθρο 24 Περιεχόμενο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 4546/2018
Άρθρο 25 Δημόσια διαβούλευση – Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4546/2018
Άρθρο 26 Αρμόδια αρχή – Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4546/2018
Άρθρο 27 Μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4546/2018
Άρθρο 28 Ορισμοί – Αντικατάσταση της περ. 11 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011
Άρθρο 29 Καθορισμός υποδιαιρέσεων των θαλάσσιων υποπεριοχών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3983/2011
Άρθρο 30 Έννοια Θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ

Άρθρο 31 Σκοπός
Άρθρο 32 Εκτός σχεδίου δόμηση
Άρθρο 33 Όροι δόμησης
Άρθρο 34 Όροι δόμησης σε τουριστικές εγκαταστάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίου
Άρθρο 35 Όροι δόμησης για Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011
Άρθρο 36 Κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων – Προσθήκη υποπερ. ζζ΄ στην περ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014
Άρθρο 37 Μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας – Προσθήκη του άρθρου 10Α στον ν. 4002/2011
Άρθρο 38 Πολεοδομικά κίνητρα για την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 39 Οργανωμένοι υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 44 και της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011
Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις – εξουσιοδοτικές διατάξεις

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Άρθρο 41 Σκοπός
Άρθρο 42 Εθνική ονοματολογία χρήσεων γης
Άρθρο 43 Διάρθρωση των κατηγοριών των χρήσεων γης
Άρθρο 44 Προσθήκες στην Εθνική Ονοματολογία Χρήσεων Γης
Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 46 Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017
Άρθρο 47 Αρμοδιότητες ΚΕ.Σ.Α. και ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. – Τροποποίηση της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4495/2017 και άρθρου 25 του ν. 4495/2017
Άρθρο 48 Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017
Άρθρο 49 Προσωρινή άσκηση αρμοδιοτήτων τοπικών παρατηρητηρίων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4495/2017
Άρθρο 50 Ορισμοί – Τροποποίηση των περ. γ΄, δ΄και ι΄ του άρθρου 28 του ν. 4495/2017
Άρθρο 51 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017
Άρθρο 52 Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Τροποποίηση του τίτλου και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017
Άρθρο 53 Αρμόδια όργανα χορήγησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 31 του ν. 4495/2017
Άρθρο 54 Προέγκριση οικοδομικής άδειας – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 5, 6, και 7 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017
Άρθρο 55 Κατηγορίες τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4495/2017
Άρθρο 56 Επιτάχυνση διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017
Άρθρο 57 Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης – Τροποποίηση της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4495/2017
Άρθρο 58 Δικαιολογητικά για χορήγηση οικοδομικής άδειας – Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 Άρθρο 59 Αλλαγή χρήσης εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων – Προσθήκη άρθρου 41Α στον ν. 4495/2017
Άρθρο 60 Αναθεώρηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας – Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4495/2017
Άρθρο 61 Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας – Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4495/2017
Άρθρο 62 Διαδικασία ηλεκτροδότησης – Προσθήκη του άρθρου 47Α στον ν. 4495/2017
Άρθρο 63 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Αντικατάσταση των παρ. 1, 1α, 2 και 3 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017
Άρθρο 64 Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου – Αντικατάσταση των παρ. 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 56 του ν. 4495/2017
Άρθρο 65 Πρόσβαση στο Κεντρικό Παρατηρητήριο – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4495/2017
Άρθρο 66 Πιστοποιητικό Πληρότητας και Βεβαίωση Μηχανικού – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017
Άρθρο 67 Διοικητικές κυρώσεις – Αντικατάσταση του άρθρου 60 του ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Άρθρο 68 Σκοπός/αντικείμενο
Άρθρο 69 Ορισμοί – Αντικατάσταση των περ. α΄, β΄, ε΄, στ΄, ζ΄και η΄ του άρθρου 64 του ν. 4495/2017
Άρθρο 70 Ψηφιακή Τράπεζα Γης – Αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 4495/2017
Άρθρο 71 Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 68 του ν. 4495/2017
Άρθρο 72 Ακίνητα προσφοράς συντελεστή δόμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 70 του ν. 4495/2017
Άρθρο 73 Ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 71 του ν. 4495/2017
Άρθρο 74 Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή – Αντικατάσταση του άρθρου 72 του ν. 4495/2017
Άρθρο 75 Διαδικασία μεταφοράς συντελεστή δόμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 4495/2017
Άρθρο 76 Συνέπειες μεταφοράς συντελεστή δόμησης – Αντικατάσταση του άρθρου του 75 του ν. 4495/2017
Άρθρο 77 Δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξισορρόπησης μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης – Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 4495/2017
Άρθρο 78 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 79 Αντιμετώπιση σφαλμάτων μηχανικών – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4495/2017
Άρθρο 80 Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων – Τροποποίηση των περ. γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 96 του ν. 4495/2017
Άρθρο 81 Ζητήματα κάθετων και οριζόντιων ιδιοκτησιών – Τροποποίηση των παρ. 7 και 9 του άρθρου 98 του ν. 4495/2017
Άρθρο 82 Υπολογισμός ενιαίου ειδικού προστίμου – Τροποποίηση των παρ. 8 και 12 του άρθρου 100 του ν. 4495/2017
Άρθρο 83 Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017
Άρθρο 84 Ακίνητα Δημοσίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4495/2017
Άρθρο 85 Καταβολή παραβόλου και αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέα κτίρια – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 115 και της παρ. 1 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017
Άρθρο 86 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Άρθρο 87 Ορισμοί
Άρθρο 88 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης
Άρθρο 89 Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης
Άρθρο 90 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε περίπτωση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Άρθρο 91 Ειδικές περιπτώσεις
Άρθρο 92 Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων
Άρθρο 93 Μεταβατικές διατάξεις – Εξουσιοδοτική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΩΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άρθρο 94 Αντικείμενο
Άρθρο 95 Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελετών
Άρθρο 96 Ηλεκτρονικό Μητρώο Χωρικών Μελετών
Άρθρο 97 Ανάρτηση χωρικών σχεδίων στο διαδίκτυο Άρθρο 98 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 99 Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012
Άρθρο 100 Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4067/2012
Άρθρο 101 Αλλαγή χρήσης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4067/2012
Άρθρο 102 Πολεοδομικά κίνητρα – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4067/2012
Άρθρο 103 Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής με απομείωση καθ’ ύψος υφιστάμενων κτιρίων – Προσθήκη άρθρου 10Α στον ν. 4067/2012
Άρθρο 104 Επιφάνειες που δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κάλυψης και τον συντελεστή όγκου – Τροποποίηση των άρθρων 11, 12 και
13 του ν. 4067/2012
Άρθρο 105 Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4067/2012
Άρθρο 106 Ύψος κτιρίου – Τροποποίηση των παρ. 1, 4, 5 και 8 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012
Άρθρο 107 Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία – Τροποποίηση Β΄ των παρ. 1, 3 και 5, της περ. ε΄ της παρ. 6 και της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012
Άρθρο 108 Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις – Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 Άρθρο 109 Φυτεμένα δώματα – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του ν. 4067/2012
Άρθρο 110 Κατασκευές πάνω από το κτίριο – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012
Άρθρο 111 Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012
Άρθρο 112 Παρόδια Στοά – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4067/2012
Άρθρο 113 Λειτουργική ενοποίηση οριζοντίων ιδιοκτησιών ιδίου ιδιοκτήτη, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012
Άρθρο 114 Χαμηλά κτίρια – Τροποποίηση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 του ν. 4067/2012
Άρθρο 115 Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης – Αντικατάσταση του άρθρου 25 του ν. 4067/2012
Άρθρο 116 Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη των παρ. 6, 7, 8, 9 και 10 στο άρθρο 28 του ν. 4067/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 117 Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας – Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 4495/2011
Άρθρο 118 Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4495/2011
Άρθρο 119 Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα – Αντικατάσταση του τίτλου και των παρ. 1, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012
Άρθρο 120 Ειδικές διατάξεις – Αντικατάσταση των παρ. 2 και 4 και προσθήκη των παρ. 6 και 7 στο άρθρο 27 του ν. 4067/2012
Άρθρο 121 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων – Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4495/2017
Άρθρο 122 Μη υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 96 επ. του ν. 4495/2017- Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2011
Άρθρο 123 Ελαφρύνσεις – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 7 του άρθρου 103 του ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 124 Αρχή Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος
Άρθρο 125 Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης των οικονομικών δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος
Άρθρο 126 Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 και της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979
Άρθρο 127 Ζητήματα εισφοράς σε γη – Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 12 του ν. 3986/2011
Άρθρο 128 Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων – Παράταση υποβολής Δικαιολογητικών – Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4643/2019
Άρθρο 129 Επισκευή και αποκατάσταση κτιρίων προς αποκατάσταση ζημιών, οι οποίες προξενήθηκαν από βίαιο συμβάν ή θεομηνία
Άρθρο 130 Λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων
Άρθρο 131 Διατάξεις για υφιστάμενα Γ.Π.Σ. – Τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013
Άρθρο 132 Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις
Άρθρο 133 Πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση στο Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995
Άρθρο 134 Ζητήματα λειτουργίας Κτηματολογίου – Τροποποιήσεις των άρθρων 5, 7, 7Α του ν. 2308/1995 και της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019
Άρθρο 135 Αρμοδιότητες Ελληνικού Κτηματολογίου Τροποποίηση των άρθρων 1 και 47 του ν. 4512/2018 και του άρθρου 70 του ν. 4509/2017
Άρθρο 136 Μεταβατικές ρυθμίσεις του ν. 4280/2014 – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014
Άρθρο 137 Προσωρινές κατασκευές εντός χερσαίας ζώνης λιμένος και εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια
Άρθρο 138 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 139 Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης
Άρθρο 140 Τροποποιήσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας Αττικής – Τροποποίηση της παρ. 4 άρθρου 14 του ν. 4277/2014, προσθήκη παραγράφου στο Παράρτημα IV και τροποποίηση ορισμού
Άρθρο 141 Κλειστοί υπόγειοι χώροι στάθμευσης – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 8 του ν. 4067/2012
Άρθρο 142 Προσωρινή χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
Άρθρο 143 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (Σ.Ο.Α.Π.) Δήμου Αθηναίων
Άρθρο 144 Υψομετρική μελέτη – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4062/2012
Άρθρο 145 Διατάξεις για το Κτηματολόγιο – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 40 του ν. 4409/2016
Άρθρο 146 Χωροθέτηση δομών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης και περίφραξη αυτών – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 και προσθήκη περ. κγ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017
Άρθρο 147 Επισκευή, εκσυγχρονισμός και επέκταση κτιρίων στην περιοχή Β΄ του από 15/27.6.1994 προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 148 Ιεροί Ναοί και ναΰδρια σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 12 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 149 Λειτουργική ενοποίηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων – Τροποποίηση παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4179/2013
Άρθρο 150 Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014
Άρθρο 151 Μετατροπή εισφοράς σε γη που επιβλήθηκε πριν από τον ν. 1337/1983 σε εισφορά σε χρήμα
Άρθρο 152 Αναστολή πολεοδομικών προθεσμιών λόγω COVID-19
Άρθρο 153 Έγκριση μελετών για την Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Άρθρο 154 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 155 Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) – Eιδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)
Άρθρο 156 Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.)
Άρθρο 157 Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Χρέωση εκπροσώπων φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 143 του ν. 4001/2011
Άρθρο 158 Επιβολή πράσινου τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης («diesel») της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001
Άρθρο 159 Αναστολή της υπογραφής Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης
Άρθρο 160 Ανταγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4414/2016 και άρθρου 2 του ν. 4513/2018
Άρθρο 161 Κριτήρια Στρατηγικών Επενδύσεων στις ΑΠΕ – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4608/2019
Άρθρο 162 Αύξηση ορίου ισχύος σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού – Τροποποίηση του άρθρου 14α του ν. 3468/2006
Άρθρο 163 Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης – Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 2960/2001
Άρθρο 164 Ρυθμίσεις θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και Διαχειριστή Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.)
Άρθρο 165 Παράταση υποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη λειτουργία των λατομείων σχιστολιθικών πλακών – Τροποποίηση της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018
Άρθρο 166 Διακυβέρνηση Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε.)
Άρθρο 167 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 168 Καταργούμενες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 169 Μεταβίβαση ακινήτου από τον e-ΕΦΚΑ στον Δήμο Μαραθώνα
Άρθρο 170 Πρόσθετη αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
Άρθρο 171 Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 172 Έναρξη ισχύος

 

Νόμος 4759/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 245/09.12.2020
Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.