Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων γιόγκα (yoga)

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων γιόγκα (yoga) και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια

 

Αριθμ. 395305 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4503/25.08.2022
Καθορισμός των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων κτιριολογικών και λοιπών προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), καθώς και κάθε αναγκαίου, τεχνικού και λεπτομερειακού θέματος, για την εφαρμογή του άρθρου 67 του ν. 4908/2022 (Α’ 52).

Ο Ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες κτιριολογικές και λοιπές προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), καθώς και κάθε αναγκαίο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα, για την εφαρμογή του άρθρου 67 νόμου 4908/2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 1.
Κτιριολογικά στοιχεία γυμναστηρίου εγκαταστάσεων κέντρων γιόγκα (yoga)

1. Ο συνολικός (μεικτός) χώρος του κέντρου γιόγκα (yoga) είναι τουλάχιστον πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι (όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, χώρος του λεβητοστασίου και ο χώρος του ανελκυστήρα).
Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου καθορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα οικοδομικό κανονισμό για χώρο κύριας χρήσης.

2. Η ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου άθλησης ανά εκγυμναζόμενο είναι τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα.

3. Οι χώροι άθλησης του κέντρου γιόγκα διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κτιριοδομικού κανονισμού. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η άθληση ή η άσκηση δεν αποτελεί την κύρια χρήση της εγκατάστασης ή δεν αποτελεί την πρωτεύουσα παρεχόμενη υπηρεσία μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά ενισχύοντας την παροχή άλλων υπηρεσιών, τότε η υποκατάσταση του φυσικού φωτισμού και αερισμού με τεχνητά μέσα είναι αποδεκτή, (π.χ. εντός ξενοδοχείου, εργασιακού χώρου κ.λπ.).

4. Τα κέντρα γιόγκα προτείνεται να διαθέτουν χώρους αποδυτηρίων, οι οποίοι πρέπει να διαχωρίζονται τουλάχιστον σε δύο (2) (ανδρών – γυναικών), με πρόβλεψη για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων. Σε περίπτωση που το κέντρο χρησιμοποιείται μόνο από εκγυμναζόμενους του ίδιου φύλου ή μόνο από παιδιά έως 12 ετών, τότε είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο ένα (1) αποδυτήριο.

Η ελάχιστη επιφάνεια του καθαρού χώρου ένδυσης – απόδυσης ορίζεται σε μισό (0,50) τετραγωνικό μέτρο ανά εκγυμναζόμενο εξαιρουμένων των πάγκων και ερμαρίων.

Εντός των αποδυτηρίων προτείνεται να υπάρχουν ντους, τουλάχιστον ένα (1) ανά αποδυτήριο και ανά σαράντα (40) εκγυμναζόμενους, με παροχή ζεστού και κρύου νερού.

Άρθρο 2
Χώροι υγιεινής

Σε κάθε κέντρο γιόγκα υπάρχουν οι παρακάτω χώροι υγιεινής:

α) Τουλάχιστον δύο (2) αποχωρητήρια (ένα ανδρών και ένα γυναικών) για τους εκγυμναζόμενους, όταν η δυναμικότητα του κέντρου είναι έως ογδόντα (80 άτομα, αυξανόμενα κατά ένα (1) για κάθε σαράντα (40) επιπλέον άτομα. Να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) νιπτήρας ανά δύο (2) αποχωρητήρια.

β) Για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στο κτίριο, πρέπει να κατασκευάζεται επιπλέον αποχωρητήριο ή και αποδυτήριο ΑμεΑ, ή τουλάχιστον το ένα (1) από τα δύο (2) αποχωρητήρια ή και αποδυτήρια διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να εξυπηρετεί και ΑμεΑ.

Άρθρο 3.
Λοιπές προϋποθέσεις εγκατάστασης

1) Η άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων πρέπει να γίνεται σε κατάλληλους χώρους και όχι σε υπόγειους χώρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί (αποδυτήρια, αποθήκες οργάνων κ.λπ.), κατά τις διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η άθληση ή η άσκηση δεν αποτελεί την κύρια χρήση της εγκατάστασης ή δεν αποτελεί την πρωτεύουσα παρεχόμενη υπηρεσία μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά ενισχύοντας την παροχή άλλων υπηρεσιών, τότε η χρήση υπόγειων χώρων είναι αποδεκτή, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσας.

2) Η λειτουργία του κέντρου γιόγκα δεν πρέπει να συνεπάγεται ηχητικές εκπομπές ή οχλήσεις των περιοίκων, αλλιώς επιβάλλεται η ηχητική μόνωση.

 
 

Άρθρο 4.
Μέτρα ασφάλειας και μέσα πρώτων βοηθειών.

α) Σε κεντρικό σημείο κάθε κέντρου γιόγκα υπάρχει επαρκής πιστοποίηση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας σχετικά με την πυρασφάλεια του χώρου.

β) Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχουν ηλεκτρονόμοι διαφυγής ρεύματος.

γ) Σε κάθε κέντρο γιόγκα υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο βοήθημα για την αντιμετώπιση τραυματισμών.

Άρθρο 5.
Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας

Στα κέντρα γιόγκα χορηγείται άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια με τη διαδικασία του άρθρου 7 και η σχετική αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 του π.δ. 219/2006 (Α’ 221).

Άρθρο 6.
Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως