Νόμος 4908/2022 Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας

Νόμος 4908/2022 Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας

 

Νόμος 4908/2022ΦΕΚ τεύχος Α 52/11.03.2022
Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ – ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Λέσχες Φιλάθλων των Αθλητικών Σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών ή Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών – Τροποποίηση άρθρου 41Β ν. 2725/1999 Άρθρο 4 Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο – Τροποποίηση άρθρου 41ΣΤ ν. 2725/1999
Άρθρο 5 Ποινές σε περίπτωση παραβίασης περιοριστικών όρων ή παρεπόμενης ποινής – Τροποποίηση άρθρου 41Θ ν. 2725/1999
Άρθρο 6 Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων – Προσθήκη άρθρου 41Ι στον ν. 2725/1999
Άρθρο 7 Διοικητικά μέτρα κατά της βίας – Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και 5 άρθρου 1 ν. 4326/2015
Άρθρο 8 Στέγαση γραφείων ή εντευκτηρίων παραρτημάτων λεσχών φιλάθλων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 4326/2015
Άρθρο 9 Αναστολή λειτουργίας λεσχών

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Άρθρο 10 Σκοπός
Άρθρο 11 Αντικείμενο
Άρθρο 12 Ορισμοί
Άρθρο 13 Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού
Άρθρο 14 Αξιολόγηση αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων
Άρθρο 15 Επιχειρησιακό πρόγραμμα αθλητικού εθελοντισμού – Εκπαίδευση των αθλητικών εθελοντών και των μελών των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων
Άρθρο 16 Εργασιακές και ασφαλιστικές συνέπειες αθλητικού εθελοντισμού
Άρθρο 17 Δικαιώματα και υποχρεώσεις αθλητικού εθελοντή
Άρθρο 18 Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη αθλητικού εθελοντή
Άρθρο 19 Χορήγηση βεβαίωσης – Βραβεύσεις
Άρθρο 20 Διαγραφή αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων από το Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού
Άρθρο 21 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 22 Σκοπός
Άρθρο 23 Αντικείμενο
Άρθρο 24 Ορισμός – Κατηγορίες πνευματικών αθλημάτων – Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείων και ομοσπονδίας
Άρθρο 25 Έννοια αθλητικού σωματείου – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2725/1999
Άρθρο 26 Πρόσθετη κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης πνευματικών αθλημάτων – Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 56Α ν. 2725/1999
Άρθρο 27 Ορισμός αθλητικής συνάντησης – Διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ – Τροποποίηση άρθρου 56Δ ν. 2725/1999

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (e-sports)
Άρθρο 28 Σκοπός
Άρθρο 29 Αντικείμενο
Άρθρο 30 Ορισμός
Άρθρο 31 Αθλητής ηλεκτρονικού αθλητισμού
Άρθρο 32 Φορείς ανάπτυξης ηλεκτρονικού αθλητισμού
Άρθρο 33 Ειδική αθλητική αναγνώριση
Άρθρο 34 Εφαρμογή του ν. 2725/1999 στον ηλεκτρονικό αθλητισμό (e-sports)
Άρθρο 35 Εξουσιοδοτική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Άρθρο 36 Σκοπός
Άρθρο 37 Αντικείμενο
Άρθρο 38 Ορισμός
Άρθρο 39 Εποπτεία εργασιακού αθλητισμού
Άρθρο 40 Κάρτα υγείας αθλούμενου εργαζομένου
Άρθρο 41 Εξουσιοδοτική διάταξη

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999
Άρθρο 42 Σκοπός
Άρθρο 43 Αντικείμενο
Άρθρο 44 Γενική Συνέλευση Αθλητικής Ένωσης – Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 6 άρθρου 14 ν. 2725/1999
Άρθρο 45 Συμμετοχή εκπροσώπων αθλητών και προπονητών σε Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 22 ν. 2725/1999
Άρθρο 46 Σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας ομοσπονδίας – Προσθήκη άρθρου 23Α στον ν. 2725/1999
Άρθρο 47 Γενικές Συνελεύσεις αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 24 ν. 2725/1999
Άρθρο 48 Κανονισμοί – Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 2725/1999
Άρθρο 49 Αθλητισμός ατόμων με νοητική αναπηρία – Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 2725/1999
Άρθρο 50 Προπονητής – Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 4 άρθρου 31 ν. 2725/1999
Άρθρο 51 Επίπεδα προπονητών – Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 31Α ν. 2725/1999
Άρθρο 52 Δικαιώματα – Υποχρεώσεις αθλητών – Βετεράνοι αθλητές – Τροποποίηση παρ. 1, 3Α και 9 άρθρου 33 ν. 2725/1999
Άρθρο 53 Προϋποθέσεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999
Άρθρο 54 Κώλυμα συμμετοχής στη διοίκηση Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας λόγω πειθαρχικής ποινής – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 74 ν. 2725/1999
Άρθρο 55 Αποζημίωση δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 127 ν. 2725/1999
Άρθρο 56 Έναρξη ισχύος παρ. 4 άρθρου 31 και παρ. 2 άρθρου 31Α ν. 2725/1999 – Τροποποίηση άρθρου 140 ν. 2725/1999
Άρθρο 57 Οργάνωση υπηρεσιών αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 2725/1999
Άρθρο 58 Αναγνώριση διακρίσεων σε ομαδικά αθλήματα – Τροποποίηση περ. α) παρ. 10 άρθρου 34 ν. 2725/1999
Άρθρο 59 Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) – Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 2-5 και 7, προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 41Α ν. 2725/1999
Άρθρο 60 Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 56Β ν. 2725/1999

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 61 Σκοπός
Άρθρο 62 Αντικείμενο
Άρθρο 63 Υπομητρώα μητρώου αθλητικών φορέων – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4373/2016
Άρθρο 64 Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών – Τροποποίηση άρθρου 48 ν. 4809/2021
Άρθρο 65 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 58 ν. 4809/2021
Άρθρο 66 Απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 39 ν. 3883/2010
Άρθρο 67 Προϋποθέσεις λειτουργίας κέντρων γιόγκα (yoga)
Άρθρο 68 Χαρακτηρισμός του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου» ως δημοτικής σημασίας, μεταβίβαση κυριότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στον Δήμο Σίφνου
Άρθρο 69 Οικονομική ενίσχυση ιδιοκτητών, προπονητών και αναβατών δρομώνων ίππων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 23 ν. 4859/2021
Άρθρο 70 Προϋποθέσεις αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2021 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 63 ν. 4809/2021

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 72 Εγκληματική οργάνωση – Τροποποίηση άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 73 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4908/2022ΦΕΚ τεύχος Α 52/11.03.2022
Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις.