Ο νόμος 4622/2019 για το επιτελικό κράτος

Ο νόμος 4622/2019 για το επιτελικό κράτος

Νόμος 4622/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 133/07.08.2019
Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
ΜΕΡΟΣ Α ́
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 1
Αρμοδιότητες και σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 6
Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα – Γενικές Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
Άρθρο 10
Διορισμός και ορκωμοσία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών

ΜΕΡΟΣ B ́
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Οριοθέτηση και αποστολή της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 21
Σύσταση και βασική διάρθρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Άρθρο 35
Αποστολή, λειτουργίες και βασική διάρθρωση Υπουργείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Άρθρο 41
Γενικοί Γραμματείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Άρθρο 45
Οργάνωση και λειτουργία ιδιαίτερων γραφείων

ΜΕΡΟΣ Γ ́
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 49
Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής – Σχέδια Δράσης Υπουργείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 53
Επίπεδα παρακολούθησης εφαρμογής του κυβερνητικού έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ
Άρθρο 57
Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 65
Κωδικοποίηση νομοθεσίας και αναμόρφωση δικαίου

ΜΕΡΟΣ Δ ́
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΚΩΛΥΜΑΤΑ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 68
Γενικές Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 77
Ορισμός και διακρίσεις Αρχείου Πρωθυπουργού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 82
Σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας – Σκοπός και Αρμοδιότητες

ΜΕΡΟΣ Ε ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Άρθρο 104
Σύσταση κλάδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Άρθρο 109
Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ́
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 110
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 115
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α ́

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 119
Καταργούμενεςδιατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

Άρθρο 120
Θέση σε ισχύ

1. Το άρθρο 3 του Μέρους Α ́ του παρόντος τίθεται σε ισχύ συγχρόνως με το Μέρος Γ ́ του παρόντος.
2. Το Μέρος Γ ́ του παρόντος τίθεται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2020 με την επιφύλαξη των προθεσμιών του Μέρους αυτού που σύμφωνα με ειδική διάταξη εκκινούν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 73 και 74 εφαρμόζονται στο σύνολο των προσώπων που αποχωρούν από τις θέσεις του άρθρου 68 του παρόντος από την 1η Ιανουαρίου 2020.
4. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος.